مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4 مفاهیم سود ویژه

در طول چند دهه گذشته احتمالاً اساسی ترین نکته در ارتباط  با سود ویژه، سود پولی2[1] و سود واقعی3[2] بوده  می باشد. اعمال حسابداری معاصر تقریباً منحصر به تفاوت بین هزینه ریالی صرف شده و در آمد ریالی تحقق یافته مربوط به آنها بوده می باشد. این مفهوم”سود پولی”می باشد آثلی،2009،ص58)424[3]  .

اگر سودی را که بیانگر افزایش تسلط روی کالا و خدمات می باشد را در نظر بگیریم، نتایج کاملاً متفاوتی دارد. وضعیت اخیر در بر گیرنده شناخت تغییر ارزشها یا قدرت خرید ریالی می باشد. واژه سود بیانگر”قدرت سود نرمال”واحد تجاری می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که بیانگر اصطلاح سود عملیاتی می باشد که توسط حسابداران بکار گرفته میشود و اکثراً به عنوان تفاوت   درآمد ناخالص حاصل از فعالیت اصلی سازمان و هزینه هایی که ماهیت تکراری و منظم دارند(جدای از اقلام غیر تکراری  و غیرعادی) می باشد.

عقاید مختلفی درمورد ماهیت واقعی سود و زیان هست. از یک طرف بعضی از حسابداران این نقطه نظر را تجویز می کنند که شکل نهائی صورت سود و زیان می بایستی نشان دهنده”قدرت سود نرمال”یک سازمان باشد بدون در نظر داشتن تأثیر هرگونه معاملات غیرعادی و غیر تکراری که در طول دوره بخصوص اتفاق می افتد. نقطه مقابل آن، این تئوری می باشد که صورت سود و زیان بایستی جامعیت کامل داشته باشد، به این مفهوم که نتایج همه درآمدها و هزینه ها، مانند زیانها را گزارش کند. این اقدام اطمینان می دهد که صورت سود و زیان برای دوره یک ساله به گونه کامل کل تاریخچه آن دوره را افشا می کند.

اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید نخستین هدف فرآیند حسابداری باشد و اصطلاح “سود”از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت می باشد.

سود یکی از مفاهیم حسابداری می باشد که از اقتصاد به عاریه گرفته شده می باشد. اقتصاددانان سود را به عنوان مبلغی از”ثروت واقعی”یک واحد تجاری تعریف می کنند که واحد مزبور می تواند آن را طی یک دوره معرفی کند و وضعیت آن درپایان دوره، همان باشد که در اول دوره بوده می باشد. این تعریف از سود”تعریف سود اقتصادی”در اندازه گیری سود حسابداری بکار نمی رود، زیرا سود اقتصادی مستلزم اندازه گیریهای حسابداری دارای ویژگی قابلیت اتکای کافی می باشد(شباهنگ، 1373،ص77).

لیندال1 [4]در مورد اندازه گیری سود اقتصادی موسسات این فرضیه را ارائه می دهد:”در صورتی که در یک دوره مالی سود سهامی پرداخت نشود یا سهام جدیدی انتشار نیابد، سود موسسه عبارتست مجموعه ارزشهای تنزیل شده درآمدهای آتی در پایان دوره منهای مجموعه ارزشهای تنزیل شده درآمدهای آتی در اول دوره. “اقتصادیون دیگر نیز با راه حل فوق توافق دارند اما به این مسئله نیز توجه دارند که حسابداری ناچار به بهره گیری از ارقام مستند می باشد. اشکالی که به نظریه فوق وارد می باشد این می باشد که با واقعیتهای امور تجاری مطابقت نمی کند. زیرا کلیه تصمیمات مربوط به آینده یک موسسه معین نیست. زیرا چنانچه قرار باشد کلیه  درآمدهای حاصل از یک دارائی در سالهای آینده به زمان حال تنزیل گردد بایستی فرض گردد که هیچ تصیم تازه ای در مورد دارایی مورد بحث اتخاذ نشده می باشد و هیچ واقعه پیش بینی نشده ای  بوقوع نخواهد پیوست.

سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می گردد، به گونه کلی می توان گفت هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین اینکه وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که در طی یک دوره معین انجام داده به چه اندازه بهبود یافته می باشد. اندازه گیری “سود حسابداری”هنگامی ایده آل خواهد بود که مبتنی بر اندازه گیری تغییرات در ثروت واقعی(یعنی ارزش های جاری)یک واحد تجاری طی یک دوره باشد، اما اندازه گیری ارشهای جاری به گونه ای قابل اتکا اغلب دشوار می باشد.

1. Lindhal

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردیپ

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید