عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2 اختصار یافته های پژوهش

اختصار آزمونهای آماری حاکی از وجود پدیده هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، هچنین در پژوهش انجام شده مشخص گردید که بین سطح افشای شرکت با هموارسازی سود ارتباط منفی معنادراری هست .

5-3 محدودیت­ها

در انجام پژوهش حاضر چندین محدودیت وجود داشته که احتمالاً بر نتایج و یافته هاهی حاصله تاثیر گذاشته می باشد. مانند محدودیت هایی که در مراحل مختلف تدوین ساختار پژوهش، اندازه گیری، جمع آوری و نتیجه گیری وجود داشته می باشد می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. محدود بودن دوره زمانی پژوهش که بازه 82-90را شامل می گردد.
  2. عدم معامله سهام بعضی از شرکتها بیش از شش ماه، که موجب حذف تعدادی از شرکتها از نمونه گردید.
  3. عدم ثبات جریان بازار در دوره زمانی پژوهش(تاثیر پذیری بازار از جریانات سیاسی)
  4. محدودیت دیگری که بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد تورم می باشد. با در نظر داشتن این که نرخ تورم در ایران در دوره های مورد مطالعه متفاوت بوده می باشد و اطلاعات مالی نیز که بدون تعدیل اثر تورم تهیه می گردد مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، لذا آثار ناشی از عدم تعدیل قیمت ها بایستی مد نظر بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش قرار گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردیپ

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید