عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 ابزار های هموارسازی مصنوعی سود    

پژوهش حاضر به هموارسازی مصنوعی سود می پردازد. در هموارسازی مصنوعی مدیریت با بهره گیری از یک سری روش ها به دستکاری سود می پردازد. روش ها یا ابزار های هموارسازی سود را به تبیین زیر می باشد. (رونن و سادن، 1991،ص89)1[1]

الف-زمان بندی رویداد ها

ب-انتخاب روش های تخصیصی

ج-طبقه بندی رویدادها

که هر یک از این ابزار ها در زیر تشریح می شوند.

2-5-1 زمان بندی رویداد ها21[2]

زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت می باشد تا یک انتخاب حسابداری. مدیر برای این که سود را هموار کند رویدادهایی را که اتفاق افتاده اند در زمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگر منتقل می کند مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش دریافت به عنوان فروش.

در این روش مدیران در سال هایی که قصد دارند سودشان کمتر گردد فروش های آخر سال مالی را دیرتر شناسایی میکنند تا این فروش ها در سال آتی ثبت گردد و باعث می گردد درآمدهای سال جاری کمتر گزارش گردند و یا اینکه میتواند از طریق شناسایی هزینه های مربوط به آغاز سال آتی در سال جاری، هزینه های سال جاری را بیشتر شناسایی کند تا سود سال جاری کمتر گردد.

و یا در سال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقتاً عکس حالت قبل رخ می دهد به طوری که درآمدهای سال آتی را در سال جاری و زود تر شناسایی می کند و یا از طریق انتقال هزینه های سال جاری به سال آتی این مهم اتفاق می افتد.

2-5-2 هموارسازی از طریق انتخاب روش های تخصیص12[3]

بعضی از روش ها حسابداری هستند که منجر به سودهای هموار می شوند مثلاً در روش های استهلاک، اگر هزینه استهلاک بر اساس ساعت کارکرد یا تعداد تولید محاسبه گردد هر چقدر ساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشتر باشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود. پس هر چقدر درآمد یا فروش بیشتر گردد، هزینه هم بیشتر خواهد بود و سود نیز با یک طریقه ثابت تغییر خواهد نمود. اما اگر هزینه استهلاک بر اساس یکی از روش های خط مستقیم یا نزولی محاسبه می گردد. هزینه های استهلاک محاسبه شده با اندازه درآمد یا فروش مرتبط نیست. از بین روش های نگهداری موجودی ها، روش های ذخیره گیری مطالبات، روش هایی که از دیدگاه سود(زیانی)ناشی می شوند، با اندازه فروش مرتبط هستند. پس مدیر با بهره گیری از روش های حسابداری می تواند سودهای همواری را گزارش کند.

2-5-3 هموارسازی از طریق طبقه بندی21[4]

مدیران با بهره گیری از طبقه بندی رویدادها، دست به هموارسازی سود می زنند به عنوان مثال عادی یا غیرعادی تلقی کردن بعضی اقلام سود(زیان)منجر به افزایش یا کاهش سود عملیاتی خواهد گردید.

  1. 1. Ronen&sadan,1991,p89
  2. 2. Events Occurrences
  3. 2. Allocation Over Time
  4. 1. Classification

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردیپ

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری