مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-5-3- تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل

اگرمدیرعامل رئیس هیأت مدیره نیز باشد به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می گردد ودر این حالت مدیرعامل به گونه بالقوه اختیار بیشتری دارد. ساختار دوگانه همچنین به مدیرعامل اجازه می‌دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیأت مدیره را به گونه مؤثری کنترل کند (آقایی وهمکاران، 1388).

یکی از مواردی که سلامت هیأت مدیره و در نتیجه بقا وعملکرد سازمان را تضمین می کند تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل می باشد. در گزارش کادبری (1992) توصیه شده می باشد که بین اعضای هیأت مدیره، بایستی توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل “بی قید وشرط” فرآیند تصمیم‌گیری در شرکت نباشد. اضافه براین، تقسیم مسئولیت‌ها در سطح عالی شرکت، بایستی به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا وحدود اختیارات اعضای هیأت مدیره، اطمینان کافی حاصل گردد. دراین گزارش قید شده می باشد که اگر سمت‌های هیأت مدیره ومدیریت عامل بر عهده دو شخص مجزا نباشد، آنگاه یکی از اعضای ارشد هیأت مدیره بایستی اعلام کند که شخص مستقل کیست (ستایش وهمکاران، 1388).

پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز[1] (2003) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل در شرکت‌های انگلیسی تأکید شده می باشد.

البته هیگز توصیه کرده که ماده قانونی مربوط به تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل که در قانون جامع به صورت زیر بود:

در زمینه تصمیم‌گیری در مورد ادغام سمت‌های ریاست هیأت مدیره ومدیریت عامل، بایستی استدلال‌های منطقی ودلایل کافی به افکار عمومی ارائه گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با اعمال سخت‌گیری بیشتر، به شکل زیر اصلاح گردد:

وظایف رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل، نباید بر عهده یک شخص واحد گذاشته گردد (حساس یگانه و باغومیان، 1385).

بر اساس مطالعات انجام شده، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل، مانند محرک‌هایی به شمار می‌آید که به دلیل اعطای استقلال بیشتر در تصمیم‌گیری، موجب کاهش معضلات نمایندگی وبهبود عملکرد شرکت می گردد.

یرماک[2] (2004) با نمونه‌ای متشکل از 452 شرکت نشان داد زمانیکه مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره دو فرد مجزا باشند، شرکت ارزش بیشتری دارد. لارکر وهمکاران نیز در سال 2005 دریافتند که اگر این دو پست از هم جدا باشند، پاداش مدیرعامل کمتر می باشد واین تفکیک موجب عملکرد بهتر شرکت می گردد (قنبری، 1386).

اما بعضی از محققان مخالف تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر می‌باشند؛ و ترجیح می‌دهند که ایفای این دو تأثیر به یک شخص واگذار گردد. آنتونی و آندرسن[3] نتیجه این تفکیک وظایف را تصمیم‌گیری متفاوت ذکر می‌کنند؛ و به نظر کمپبل[4] این تفکیک وظایف منجر به کند شدن سرعت تصمیم‌گیری به گونه جدی می گردد (عابدی، 1388).

چانگ وسان[5] بر این عقیده‌اند که پس از رسوایی‌های مالی، سرمایه‌گذاران به این نکته بیشتر توجه کردند که دوگانگی وظیفه مدیرعامل ممکن می باشد وظیفه امانت داری هیأت مدیره در نظارت بر گزارشگری مالی را به مخاطره اندازد (آقایی وچالاکی، 1388).

[1] .  Higgs

[2]  . Yermack

[3] .  Anthony & &erson

[4] .  Campbell

[5] .  Chang &Sun

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

اهداف اساسی این پژوهش عبارت‌اند از:

تبین ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها

مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری