مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9 فرضیه بازارکارا

تعاریف زیادی از بازار کارای سرمایه صورت گرفته می باشد که در زیر به چند مورد از آنها تصریح شده می باشد:

در یک بازار کارا قیمت ها بطور کامل اطلاعات موجود را منعکس می کنند (فاما، 1992،ص56)12.

بازار اوراق بهادار با در نظر داشتن یک سیستم اطلاعاتی کارا می باشد اگر و فقط اگر قیمت های اوراق بهادار به نحوه ای اقدام کنند که تمام افراد از آن سیستم اطلاعاتی آگاهانه داشته باشند. تعریف کارایی بازار از نظر بیور بر کارایی بازار اطلاعات اوراق بهادار تمرکز می کنند.

اما عمده صاحب نظران بر این تعریف اتفاق نظر دارند که بازار اوراق بهاداری که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده از طریق مکانیزم حساس و کارا عکس العمل نشان می دهند تا باعث شوند که قیمت های بازار آن چه را که درمورد اقدامات احتمالی شرکت هایی که اوراق بهادار آنها معامله می گردد بطور کامل و تقریباً بلافاصله منعکس گردد.

به گونه کلی فرضیه کارایی بازار سرمایه، همان فرضیه تعادل رقابتی می باشد که برای بازار دارائی مورد بهره گیری قرار می گیرد (نمازی، 1375،ص189).3.

یکی از مهم ترین جنبه های فرضیه تعادل رقابتی، مزایای رقابتی ریکادین می باشد که در آن، مزایای رقابتی شامل تفاوت بهره وری در بین تولید کنندگان می باشد. در بازار سرمایه، مزایای رقابتی تفاوت در اندازه اطلاعاتی می باشد که هر یک از سرمایه گذاران دارا می باشند.

1.Fama,1992,p56

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردیپ

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری