عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-3 اهداف افشا در گزارشگری مالی

هدف از افشا در گزارشهای مالی و صورتهای مالی به نیاز بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری بر می گردد. چنانچه بهره گیری کنندگان خارجی از صورتهای مالی دارای نیازها و علایق یکسان باشند، در این صورت اظهار اهداف افشا در صورتهای مالی ساده خواهد بود. به علت اینکه ازصورتهای مالی بهره گیری کنندگان مختلفی بهره می گیرند لذا به نیاز بعضی از بهره گیری کنندگان تاکید بیشتری می گردد. امروزه گزارشهای مالی بر سرمایه گذاران بالقوه و اعتبار دهندگان بیشتر از آنهایی که قبلاً منابع مالی خود را در شرکت بکار گرفته اند تاکید می کنند. به گونه کلی هدف افشای اطلاعات به هدفهای صورتهای مالی که به سه دسته کلی (هدفهای خاص، هدفهای عمومی و هدفهای کلی) درAPB NO.4 ، تقسیم بندی شده می باشد بر می گردد. که البته در حال حاضر به بعضی از این اهداف توجه کمتری می گردد مثلا هزینه های اجتماعی در حالیکه برای جامعه افشای آن موضوع بسیار با اهمیتی می باشد، از صورتهای مالی حذف شده می باشد(عسگری،1386،280 – 279).

 2-1-4 اندازه اطلاعاتی که بایستی افشا گردد

اندازه اطلاعاتی که بایستی افشا گردد تنها به خبرگی بهره گیری کنندگان از گزارشهای مالی بستگی ندارد بلکه به معیارهای مطلوب و پذیرفته شده افشا نیز وابسته می باشد. سه مفهوم افشا عموما مورد بحث و مطالعه می باشد:

  • افشاء کافی
  • افشاء مطلوب
  • افشاء کامل

بیشترین نظریه ارائه شده مربوط به افشا کافی می باشد. اما این حداقل افشای مورد نیاز می باشد. به اظهار دیگر تهیه صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد. مفاهیم مثبت بیشتر دربرگیرنده افشای مطلوب و کافی می باشد. افشای مطلوب شامل یک موضوعیت اخلاقی ارائه دهندگان آن می باشد که بایستی شامل نیازهای اطلاعات مربوط باشد.بعضی نیز افشای کامل را به معنی ارائه اطلاعات غیر ضروری دانسته،لذا آنرا مناسب نمی دانند.ارائه اطلاعات کم اهمیت در گزارشگری مالی در حجم زیاد باعث می گردد که اطلاعات با اهمیت تر تحت الشعاع آنها قرار گرفته و در نتیجه تفسیر گزارشها را با مشکل روبرو می سازد، با این تفاصیل برای سرمایه گذاران و دیگر بهره گیری کنندگان اطلاعات با اهمیت و مناسب بایستی به گونه کافی، مطلوب و کامل افشا گردد.

در واقع اختلاف شکل مثبت صورتهای مالی جهت بهره گیری کنندگان که شامل اطلاعات مربوط و با اهمیت می باشد آنها را در شرایط مناسبی جهت اخذ تصمیم  با در نظر داشتن اصل فزونی منافع بر مخارج قرار می دهد. حذف اطلاعات زائد و بی اهمیت باعث می گردد که صورتهای مالی در شکلی قابل فهم و پر محتوی تهیه گردد. رعایت اصل افشا از طریق ارائه اطلاعات مربوط و با اهمیت در متن صورتهای مالی، به شکل انعکاس در داخل پرانتز و یا به صورت یادداشتها و جداول توضیحی صورتهای مالی به عنوان جزء لاینفک صورتهای مزبور،تحقق می یابد.مربوط ترین و با اهمیت ترین اطلاعات بایستی همواره در متن صورتهای مالی ارائه گردد. مشروط بر اینکه چنین ارائه ای مقدور باشد. یادداشتها و جداول توضیحی صورتهای مالی وسیله ای برای افشای آن گروه از اطلاعات با اهمیت و مربوط می باشد که نمی توان آنها را از انعکاس در متن صورتهای مالی به گونه ای ارائه نمود که مطلوبیت صورتهای مزبور همچنان حفظ گردد.

بایستی توجه داشت که صورتهای مالی نتیجه پردازش انبوهی از اطلاعات مالی می باشد که به سیستم حسابداری وارد می گردد. هدف از اختصار کردن و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی، ارائه اختصار ای سودمند و مفید از اطلاعات مالی می باشد. بدیهی می باشد ارائه اطلاعات به شکل تفصیلی و بدون طبقه بندی در صورتهای مالی موجب می گردد که اطلاعات ارائه شده نامفهوم باشد، در نتیجه بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر خود با مشکل مواجه می گردند. از طرف دیگر بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی دارای اهداف و علایق یکسان نیستند و لذا طبقه بندی و تلخیص اطلاعات موجب می گردد بعضی اطلاعات که برای گروههای خاصی از بهره گیری کنندگان با ارزش می باشد حذف گردد. گرچه طبقه بندی و تلخیص اطلاعات در صورتهای مالی مفید و لازم می باشد اما بایستی از اتکاء مطلق به بعضی اطلاعات نهایی منعکس در صورتهای مالی نظیر سود خالص، سود هر سهم و جمع داراییها پرهیز گردد. هر چند اطلاعات اختصار شده ممکن می باشد به عنوان شاخص کلی در مورد ارزیابی مثلا بازده سرمایه گذاری و عملکرد شرکت سودمند واقع گردد و برای مقایسه با شرکت دیگر بکار رود، در شرکتهای بزرگ اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی نتیجه تلخیص عملیات و رویدادهای مالی بسیار ناهمگنی می باشد، لذا برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار یا سایر تصمیم های مشابه ، مطالعه و در نظر داشتن هریک از اقلام مورد نظر، جمع های فرعی مربوط به گروه بندی های منعکس در هر یک از صورتهای مالی یا بخشهای متشکله صورتهای مالی مزبور می- تواند سودمند تر از جمعهای کلی و نتایج نهایی باشد.

به هر حال طبقه بندی و تلخیص و تفکیک اطلاعات مالی به گروههایی همگن ، تحلیل اطلاعات مالی برای دستیابی به هدفهای گزارشگری مالی نظیر پیش بینی منابع و زمان بندی گردش آتی وجوه نقد و ابهام های آنرا امکان پذیر می سازد. تجربه نشان داده می باشد که شرکتها میلی به افزایش اندازه افشا در صورتهای مالی خود ندارند. لیکن افشای اطلاعات یک امر حیاتی برای اخذ تصمیم های بهینه توسط سرمایه گذاران و نیز برای بقای سرمایه می باشد. افشای بموقع اطلاعات مربوط، مانع از غافل گیر شدن سهامداران از دورنمای آینده موسسه می گردد. همچنین افشای بموقع اطلاعات، سهامداران را نسبت به اطلاعات موجود مطمئن تر می سازد، از طرف دیگر افشا کننده اطلاعات بایستی در ارتباط با مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران آگاهی کافی داشته باشد (عسگری، 280،1386- 279).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید