عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مبانی نظری، فرضیه ها و مدل های پژوهش

امروزه، مدیریت سود1[1] از مباحث مهم در تحقیقات حوزه‌ی حسابداری می باشد. این موضوع از اوایل قرن بیستم به بعد، با تحقیقات مختلفی توسط صاحبنظران رشته حسابداری شکل گرفت. هریک از این تحقیقات از ابعادی خاص و با اظهار هایی متفاوت نظیر دستکاری سود2[2]، هموارسازی سود3[3] و در نهایت مدیریت سود به موضوع پرداخته اند. ادبیات اولیه در حوزه‌ی مدیریت سود، به آزمون تاثیر گزینش رویه های متفاوت حسابداری4[4] بر بازار سرمایه پرداخته می باشد و کانون اصلی تمرکز آن، فرق میان دو فرضیه رقیب (جایگزین)5[5] بوده می باشد. فرضیه مکانیکی6[6] که در ادبیات حسابداری دهه 60 میلادی رایج بود، بیانگر این می باشد که بهره گیری کنندگان اطلاعات صورت های مالی، در تصمیم گیری های خود منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد بهره گیری قرار نمی دهند و سرمایه گذاران تنها بر اساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها، تصمیمات خود را اتخاذ می نمایند. آن ها اعتقاد دارند که با تغییر رویه های حسابداری می توان بازار سرمایه را گمراه نمود. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحاً فرضیه بازار کارا[7] نامیده می گردد. فرضیه بازار کارا7 که پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه 70 میلادی بوده ، بیانگر این می باشد که قیمت های بازار سهام تمام اطلاعات در دسترس درمورد شرکت را به گونه کامل منعکس می‌کنند و پس با تغییر رویه های حسابداری نمی توان بازار را گمراه نمود (واتز و زیمرمن[8]، 1986)18.

در ادبیات حسابداری تعاریف گوناگونی از مدیریت سود ارائه شده می باشد. بنیش2[9] (2001) اظهار می­کند که در مورد تعریف مدیریت سود، توافق عمومی وجود ندارد و به عنوان نمونه تعاریف مختلفی از مدیریت سود را به تبیین زیر اظهار می­کند:

مدیریت سود یعنی انجام کارهای عمدی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری که مدیران را قادر می سازد تا سود گزارش شده را به سطح مطلوب خودشان برسانند (دیویدسون، استیکنی و ویل[10]، 1987)3.

مدیریت سود مداخله­ی هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی برای کسب بعضی منافع شخصی می باشد( شیپر،[11]، 1989)4.

مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران برای گمراه کردن بعضی از ذینفعان ( اعتباردهندگان، سهامداران، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و…) در خصوص سطح عملکرد مالی شرکت، در گزارشگری مالی و در ساختار معاملات از قضاوت شخصی خود بهره گیری کنند، تا گزارش های مالی را تغییر دهند و از این طریق روی قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، تاثیر بگذارند (هیلی و والن[12]، 1999)5.

هموارسازی سود نوع خاصی از مدیریت سود می باشد که دارای بُعد زمانی می باشد. در هموارسازی سود مدیریت در طول زمان کوشش در ایجاد طریقه ثابت و یا روندی صعودی با شیب به نسبت ثابتی برای سود گزارش شده می باشد. مدیریت سود و یا هموارسازی سود زمانی برای شرکت نتیجه خواهد داشت که سرمایه گذاران از وجود آن پدیده در شرکت بی اطلاع باشند. به همین دلیل، انتظار می رود که شرکتهای هموار کننده سود، کیفیت گزارشگری (بهنگام بودن و قابلیت اتکا) پایینی داشته باشند. با در نظر داشتن موارد فوق، فرضیه های پژوهش به تبیین زیر ارائه می شوند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه اول: بین سطح افشای شرکت وهموارسازی سود، ارتباط منفی معناداری هست.

فرضیه دوم:. بین به موقع بودن افشای شرکت و هموارسازی سود، ارتباط منفی و معناداری هست.

فرضیه سوم:. بین قابل اتکا بودن افشای شرکت و هموارسازی سود، ارتباط منفی معناداری هست.

1.Earnings management

2. Earnings manipulation

3. Income smoothing

4. Accounting policies selection

5. Alternative (or competing) hypotheses

6.Mechanistic hypothesis

7. Efficient market hypothesis

1. Watts & Zimmerman

.2 Beneish

.3 Davidson, Stickney & Weil

.4 Shipper

5. Healy and Wahlen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردیپ

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید