مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1- 2  اهمیت و ضرورت پژوهش:

موضوع افشای اطلاعات به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارشهای سالانه شرکتها، در تصمیم گیری قشر وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. به همین دلیل موضوع این پژوهش کانون توجه مجامع حرفه ای، تدوین کنندگان استانداردها و صاحب نظران رشته حسابداری بوده و دامنه این بحث در چند دهه اخیر وسعت بیشتری داشته می باشد.ضرورت انجام آن دسته از پژوهش های تجربی که در دهه های اخیر در ارتباط با موضوع افشای مناسب و کامل اطلاعات  وهموارسازی سود،امروزه بیش از هر زمان دیگری معلوم شده و در بازار سرمایه گذاری ایران می تواند راهگشای تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران باشد.پس به دلیل فقدان استانداردهای حسابداری کافی در ایران و لحاظ داشتن اهمیت افشای کامل اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی ، مطالعه ارتباط افشای کامل اطلاعات را با بعضی متغیر های وابسته ضروری می کند. شناسایی این متغیرها، مانند هموارسازی سود،می تواند در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان در جهت تشخیص جامعیت افشای صورتهای مالی حاوی بار اطلاعاتی باشد.

از دیر باز سود از دیدگاه فرضیه پرداز ها و محققین حسابداری و مالی یکی از بحث بر انگیزترین مباحث حسابداری میباشد (هندریکسن،1993،ص26)1[1].

سود مانند برترین شاخص های اندازه گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی می باشد و درک و شناخت و رفتار سود حسابداری مقوله ای می باشد که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت در نظر داشتن نیاز بهره گیری کنندگان صورت های مالی شکل گرفته می باشد و صرفأ از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته می باشد و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان توانا تر ساخته می باشد. پس علیرغم اینکه تئوری فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، با اینحال بازهم سود به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار می باشد و در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می یابد. حتی با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، گزارشگری سود در اقدام با چالشهایی مواجه بوده می باشد. “سود”در تصمیم گیری یکی از معیارهای اصلی می باشد. پدیده هموارسازی سود به گونه بالقوه می تواند در رفتار بهره گیری کنندگان از صورت های مالی موثر واقع گردد و پیامدهایی را موجب گردد و به ویژه از لحاظ تئوری این موضوع در بازارهای  غیرکارای سرمایه ممکن از درجه تاثیر و اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

1.Henrekson,1993,p26

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردیپ

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید