عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

قسمتی از متن پایان نامه :

  • پیشینه پژوهش

محمدالادم و نجوان عبدالت(2009) در مطالعه­ایی که صورت داده­اند به مطالعه اثر توسعه پول الکترونیکی بر سیاست پولی و تأثیر بانک مرکزی پرداخته اند. در سال های اخیر منافع قابل توجهی در توسعه پول الکترونیکی هست. طرح های پول الکترونیکی تا به پتانسیل به سر می برد از پول نقد به عنوان مهمترین ابزار ساخت پرداخت­های کوچک ارزش و معاملات مانند ساده تر و ارزان تر برای هر دو می تواند مصرف کنندگان و تجار پول الکترونیکی سابقه ای از بودجه ها و یا “ارزش “در دسترس را به یک مصرف کنندگان دستگاه های الکترونیکی را در اختیار او ذخیره می گردد، یا بر روی یک کارت اعتباری و یا در یکرایانه های شخصی برای بهره گیری بیش از یک شبکه رایانه ای مانند اینترنت می باشد .این مقاله استدلال می کند که پول به خوبی به شبکه، می تواند تبدیل به یک شکل مهم از ارز در آینده.چنین توسعه اثربخشی و اجرای سیاست های پولی را تحت تاثیرقرار دهد.گریک افزایش بهره گیری از پول الکترونیکی قابل ملاحظه تقاضا برای ذخایر بانک مرکزی را محدودکند. (پازوکی و امیرخانی، 1390)

محمدالصمدی(2011) درمقاله مورد مطالعه اثر بانکداری الکترونیک را بر سیستم بانکداری کشور اردن تجزیه وتحلیل کرده می باشد. بانکداری الکترونیکی تبدیل شده می باشد به یکی از مهم ترین و مدرن ترین برنامه های کاربردی گسترش قابل توجهی در طول سال گذشته شاهد بوده می باشد .این مطالعه به مطالعه تاثیر بانکداری الکترونیکی بر عملکرد بانک اردن .تجزیه و تحلیل تجربی شده می باشد بر روی داده های 2010 انجام شده می باشد. (پازوکی و امیرخانی، 1390)

قنبری و براتی(1388) درمطالعه­ای به عنوان اثر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری سیستم بانکی (مطالعه موردی بانک صادرات ایران) از آنجا که اقتصاد ایران بر پایه نظام پولی پایه­ریزی گردیده، بانک­ها به عنوان مهمترین نهاد بازار پول، دارای تأثیر و اهمیت فراوان در اقتصاد و بالطبع توسعه کشور می باشند، صنعت بانکداری یکی از صنایعی می باشد که بیشترین تأثیر را از پیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته می باشد. این مقاله با بهره گیری از شاخص های عمده بانکداری الکترونیکی به مطالعه تأثیر آن ها بر سودآوری بانک پرداخته می باشد. کاربرد بانکداری الکترونیکی درصنعت بانکداری کشورهنگامی مفیدارزیابی می گردد که سرمایه گذاری های انجام شده از سوی بانک ها در این زمینه سودآوری آنها را افزایش دهد. (پازوکی و امیرخانی، 1390)

مدل به کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه ساختارگرایی بوده که در آن بازده کل دارایی به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار بانک، اندازه بانک، تعداد ماشین های خودپرداز بانک، تعداد پایانه های فروش، تعداد پایانه های شعب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف می شوند. مدل با بهره گیری از داده های تلفیقی مربوط به بانک صادرات ایران در 28 استان کشور برای دوره زمانی برآورد می گردد.

نتایج براساس مدل اثر تصادفی با بهره گیری از نرم افزار Stata 1388-1380 نشان می دهد شاخص تمرکز بازار بانک، اندازه بانک، تعداد ماشین های خود پرداز و تعداد پایانه های فروش ، اثر مثبت و معنادار بر سود آوری بانک داشته می باشد . اما ،تعداد پایانه های شعب دارای اثر منفی بر سودآوری بانک داشته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

هدف کلی : در این پژوهش به دنبال این هستیم که نشان دهیم گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای بهره گیری از این سیستم­ها (خودپرداز، پایانه فروش, اینترنت و پایانه شعب) چه تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد.

اهداف جزئی : مطالعه وضعیت موجود و تاثیر اقدامات صورت گرفته در گذشته بر مدیریت حاکم بر نقدینگی بانک رفاه

ارائه راهکارهای بهینه سازی بهره­گیری از سیستم­های الکترونیکی در جهت افزایش کارایی نقدینگی در بانک رفاه

تشخیص طریقه آینده نگر و پیش بینی مسیر راه آینده با در نظر داشتن وضع موجود در بانک رفاه

  • سؤال های پژوهش

سوالات اصلی:

  • آیا ابزارهای بانکداری الکترونیکی تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد؟
  • پیشرفت کمی و کیفی ابزارهای بانکداری الکترونیک تا چه حدی در مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک رفاه، کنترل هزینه ها و به تبع آن افزایش سودآوری تاثیر داشته می باشد؟

سوالات فرعی:

  • طریقه تغییرات ابزارهای الکترونیک(کارتها، خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب و …) چگونه بوده می باشد.
  • تراکنش های ریالی صورت گرفته توسط هر یک از این ابزارها چگونه بوده می باشد.
  • کارمزدهای رد و بدل شده و وامهای دریافتی و پرداختی با بانک مرکزی و سایر بانکها به چه نحو بوده می باشد.
  • تغییرات بدهکاری و بستانکاری شعب در دوره مورد مطالعه چگونه بوده می باشد.
  • طریقه تغییرات نقدینگی و حجم دارایی کل شعب در دوره مورد مطالعه چگونه بوده می باشد.

مطالعه ارتباط میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه