عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 9. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

5-1 فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن سؤالات و مدل نظری پژوهش، فرضیه های پژوهش به صورت زیر می باشد:

1-5-1 فرضیه های اصلی

 1. رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 2. نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.

2-5-1 فرضیه های فرعی

 • رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 • ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 • ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 • انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.

5-1. توجه و ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.

 • نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 • نوآوری فرآیند بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 • نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.

 

6-1 متغیرهای پژوهش

در یک پژوهش علمی برای پاسخ دادن به سؤال های پژوهش و یا آزمون فرضیه ها، تشخیص متغیرها امری ضروری می باشد( سرمد و همکاران، 1387).

بر اساس مدل ساختاری، متغیرهای پژوهش را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

1-6-1 متغیر برون زا ( مستقل)

متغیری که بر روی متغیر دیگر تأثیر دارد، اما خودش تحت تأثیر قرار نمی گیرد (سرمد و دیگران، 1387).

بر اساس این تعریف، رهبری تحول گرا و نوآوری متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند.

2-6-1 متغیر درون زا (وابسته)

متغیری که از متغیرهای دیگر تأثیر می پذیرد( سرمد و دیگران، 1387). پس، عملکرد سازمانی در این پژوهش متغیر وابسته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی