عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تعاریف واژه­های کلیدی پژوهش

بانکداری الکترونیکی: می تواند به دو جریان مجزا تقسیم گردد : یکی عبارت می باشد از محصولات پول الکترونیکی، به ویژه در شکل محصولاتی که ارزش را ذخیره می کنند و دیگری عبارت می باشد از تحویل یا دسترسی الکترونیکی به محصولات.

پول الکترونیکی: ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی می باشد که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده می باشد.

خدمات اینترنتی: به خدماتی گفته می گردد که بر بستر اینترنت ارائه می گردد و هدف آن انجام سریع معاملات و عدم نیاز به حضور فیزیکی در محل بانک می باشد.

بانکداری اینترنتی: بانکداری اینترنتی به معنی انجام تراکنش‌های بانکی و مالی به کمک اینترنت و تفاوت آن با سایر تراکنش‌های مالی شبکه‌های در نوع شبکه‌ای می باشد که مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.

 • روش شناسی پژوهش

این پژوهش، کمی و نظری می باشد که با بهره گیری از روش کتابخانه­ای بصورت مطالعه موردی برای بانک رفاه ایران با بهره گیری از داده­های سری زمانی از روش های اقتصادسنجی فرضیه های مطروحه را با بهره گیری از نرم­افزارهای آماری مورد مطالعه و آزمون قرار می دهد.

 • جامعه آماری

در این پژوهش بانک رفاه کارگران ایران در بازه پنج ساله 1386 الی 1390 و به صورت ماهانه به عنوان جامعه آماری انتخاب شده می باشد. قابل به ذکر می باشد که آغاز و انتهای بازه زمانی داده های به دست آمده دارای کمی تلورانس هم بوده می باشد.

 • روش نمونه­گیری

نمونه گیری از میان مشتریان و تراکنش­های صورت گرفته و از میان مشتریان بانک رفاه در بازه پنجساله 1386 تا 1390 انجام گرفته می باشد. در این بین متاسفانه اطلاعات مورد نیاز در بعضی دوره های زمانی مربوط به معدودی از متغیرها در دست نبوده می باشد.

 • روش تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده، از روش­های آماری در قالب آمار توصیفی و برای مقایسه نتایج بدست آمده از آزمون توزیع نرمال بهره گیری می گردد.

 • اختصار فصل اول

در این فصل پس از تعریف مسئله و تشریح اهمیت آن اهداف کلی و جزئی و سوالات پژوهش را اظهار نمودیم، و پس از تشریح فرضیات پژوهش و متغیرهای موجود در این فرضیات، روش انجام این پژوهش، جامعه آماری و روش جمع­آوری اطلاعات و در انتها نیز روش آزمون و تحلیل داده ها را اظهار نمودیم. در فصل دوم به تشریح ادبیات و پیشینه پژوهش و معرفی کلی بانکداری الکترونیک خواهیم پرداخت.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف پژوهش

هدف کلی : در این پژوهش به دنبال این هستیم که نشان دهیم گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای بهره گیری از این سیستم­ها (خودپرداز، پایانه فروش, اینترنت و پایانه شعب) چه تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد.

اهداف جزئی : مطالعه وضعیت موجود و تاثیر اقدامات صورت گرفته در گذشته بر مدیریت حاکم بر نقدینگی بانک رفاه

ارائه راهکارهای بهینه سازی بهره­گیری از سیستم­های الکترونیکی در جهت افزایش کارایی نقدینگی در بانک رفاه

تشخیص طریقه آینده نگر و پیش بینی مسیر راه آینده با در نظر داشتن وضع موجود در بانک رفاه

 • سؤال های پژوهش
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات اصلی:

 • آیا ابزارهای بانکداری الکترونیکی تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد؟
 • پیشرفت کمی و کیفی ابزارهای بانکداری الکترونیک تا چه حدی در مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک رفاه، کنترل هزینه ها و به تبع آن افزایش سودآوری تاثیر داشته می باشد؟

سوالات فرعی:

 • طریقه تغییرات ابزارهای الکترونیک(کارتها، خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب و …) چگونه بوده می باشد.
 • تراکنش های ریالی صورت گرفته توسط هر یک از این ابزارها چگونه بوده می باشد.
 • کارمزدهای رد و بدل شده و وامهای دریافتی و پرداختی با بانک مرکزی و سایر بانکها به چه نحو بوده می باشد.
 • تغییرات بدهکاری و بستانکاری شعب در دوره مورد مطالعه چگونه بوده می باشد.
 • طریقه تغییرات نقدینگی و حجم دارایی کل شعب در دوره مورد مطالعه چگونه بوده می باشد.

مطالعه ارتباط میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه