عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

5 تعریف واژه‌ها

1-5-1 تعاریف نظری واژه‌ها

کارمند: شخصی می باشد که در استخدام رسمس یا پیمانی یک سازمان می باشد و به صورت تمام وقت در آن سازمان به فعالیت می پردازد.

دریافت آموزش: آموزش می پرسد که کارکنان برای دریافت مهارتهای ارائه شده از سوی سازمان چگونه خود را ارزیابی می کنند(تائورمینا، 2007).

تفاهم: تفاهم می پرسد که کارکنان عملیات سازمان را چگونه درک می کنند(تائورمینا، 2007).

طرفداری کارکنان:طرفداری کارکنان می پرسد که کارکنان همکاری و پشتیبانی اعضای سازمان را چگونه ارزیابی می کنند(تائورمینا، 2007).

چشم انداز از اینده سازمان: چشم انداز از آینده سازمان می پرسد که کارکنان فرصت ها و پاداش های سازمان را در آینده چگونه ارزیابی می کنند(تائورمینا، 2007).

    تعهد عاطفی: تصریح دارد به اینکه  افراد با تعهد عاطفی قوی در استخدام سازمان باقی می مانند زیرا دوست دارند که عضو سازمان باشد(بهروان و سعیدی، 1388).

     تعهد هنجاری: تصریح دارد به اینکه افرادی که از نظر هنجاری تعهد بیشتری به سازمان خود دارند به احتمال بیشتر برای سازمان خود فداکاری و برای خدمت به آن کوشش بیشتری می کنند و مجذوب آن می شوند و نسبت قابل توجهی از انرژی خود را صرف تعقیب اهداف سازمان می کنند(بهروان و سعیدی، 1388).

تعهد مستمر: تصریح دارد به اینکه دلبستگی فرد در این دیدگاه بر مبنای عاطفه یا احساس نسبت به سازمان (مانند تعهد عاطفی) یا بر مبنای باور های هنجاری درمورد وظایف، تکالیف و مسئولیت پذیری (تعهد هنجاری) نیست ، بلکه در مفهوم سوم تعهد صرفاً بر مبنای ملاحظه های اقتصادی و عملی می باشد (بهروان و سعیدی، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی:

  1. تعیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

1-3-2-اهداف فرعی:

  1. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  3. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

مطالعه ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید