عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

نوآوری

1-2-2-تعریف نوآوری

نوآوری عبارت می باشد از فرایند اجرای خلاقیت یا به تعبیری تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن ایده های نو، پس خلاقیت، منشأ و پیش شرط نوآوری می باشد (Baron & Tang, 2011).

نوآوری فرایندی می باشد که جهت ایجاد ارزش، طراحی و مدیریت می گردد و به شکل خدمات، محصولات، فرایندها، تکنولوژی ها و سیستم های کسب و کار جدید ظاهر می گردد (Edwards, Kumar & Ranjan, 2002).

با در نظر داشتن اینکه کوشش های خلاق بایستی منجر به نتایج خلاق گردد؛ پس نوآوری، خلاقیت عینیت یافته می باشد. تعریف فوق، ساده ترین تعریف از فرایند نوآوری می باشد؛ اما نوآوری نیز مانند واژه خلاقیت دارای تعاریف متعدد و متنوعی می باشد که به دیدگاهی بستگی دارد که از آن دیدگاه تعریف می گردد. به گونه کلی تعریف نوآوری یکی از موارد زیر را شامل می گردد:

 • نوآوری در خروجی ها: نوآوری در محصولات، خدمات و امور توزیع محصولات و خدمات.
 • نوآوری در ورودی ها: نو آوری در مواد مصرفی مورد بهره گیری، نوآوری در منابع و شیوه هایی تأمین آن ها.
 • نوآوری در فرایندها: نوآوری در فرایندهای تکنولوژیک، نوآوری در مهارت ها و رویه های اجرایی انجام امور(Dewett, 2004).

 

2-2-2-تاریخچه نوآوری

تا اواخر قرن نوزدهم، کلمه نوآوری دارای بار مفهومی منفی بود و بر سرکشی، تمرد و آزاردهندگی دلالت می نمود. از اوایل قرن بیستم با بهره گیری علمی و جدید از این کلمه توسط شومپیتر،[1] به مرور بار مثبت پیدا نمود و امروزه، نوآوری بر تغییرات مطلوب و ارزشمند در امور اقتصادی و اجتماعی دلالت می کند. در حقیقت ارائه مفهومی مثبت از نوآوری ایده جدیدی می باشد که آغاز توسط شومپیتر مطرح گردید. شومپیتر نوآوری را به مفهوم ساده به عنوان تولید یک محصول جدید مورد توجه قرار داده بود، اما نوآوری به مرور مفهومی بسیار گسترده و پیچیده پیدا نمود. هال[2]، نوآوری را بکارگیری تجاری اختراع برای اولین بار تعریف کرده می باشد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، هر نوع بهره برداری تجاری از دانش جدید را نوآوری نامیده می باشد (انتظاری، 1384).

بر اساس مطالعه اولادز و راجرز[3]  بر روی بیش از 2000 پژوهش انجام شده بر نوآوری، عموم مطالعات قبل از دهه 1980 بر چگونگی نوآوری های فردی متمرکز بوده اند. از پژوهش های مطالعه شده توسط این محققین تنها 17 درصد از مطالعات بر ارتباط نوآوری در بستر زمان با یک یا چند سازمان تمرکز داشته اند. در حالی که بعضی دیگر ارتباط نوآور بودن سازمان و بعضی متغیرهای سازمانی را سنجیده اند، مانند بالدریج و برنهام[4] و   آیکن و هاج.[5]  تنها چند سال بعد دامن پور،[6] پژوهش خود را بر مطالعات علمی نوآوری های سازمان هدایت نمود و آن را به ارتباط نواور بودن سازمان و بعضی متغیرهای سازمانی محدود نمود. پس از او، دارزین و اشون هوونک[7]   اظهار نمودند که تبیین چگونگی افزایش تعداد نوآوری ها مهم تر از تئوری نوآوری می باشد و فرایند تولید نوآوری موضوع مهم تری برای تحقیقات می باشد (Davis, 2003). بخش اعظم ادبیات، بر فرایندهای مربوط به پذیرش و اشاعه نوآوری مرتبط با محصولات ملموس تمرکز داشته اند و کمتر به خدمات پرداخته شده می باشد. در ادبیات نوآوری، محققین به فقدان تئوری یا مدلی از نوآوری که توانایی درک پیش بینانه طبیعت آن را داشته باشد، تصریح داشته اند ( Montalvo,2006).

 

[1] .Schumpeter

[2] . Holl

[3] Evelads & Rogers

[4] Baldridge & Burnham

[5] Aiken & Hage

[6] Damanpour

[7] Darzin & Schoon Hoovenk

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی