عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

قسمت دوم: تعهد سازمانی

2-2-1 – مفهوم تعهد سازمانی

دومین توجه از توجه‌های شغلی، تعهد سازمانی می باشد؛ که عبارت از حالتی می باشد که فرد در سازمان هدفهایش را معرف خود می­داند و آرزو می­کند که در عضویت آن سازمان بماند. پس سطح بالایی از وابستگی شغلی به‌معنی این می باشد که فرد، شغل خاصی را به‌خود نسبت می­دهد و آن‌را معرف خود می­داند؛ اما تعهد سازمانی، به آن معنا می باشد که فرد، سازمانی را معرف خود می­داند. درواقع، نتیجه تحقیقات نشان می­دهد که برای پیش­بینی و توجیه رفتار فرد (به‌مراتب، بیش از رضایت شغلی) تعهد سازمانی مورد بهره گیری قرار می­گیرد و با بهره گیری از تعهد سازمانی، بهتر می­توان اندازه غیبت و جابه‌جایی کارکنان را پیش ‌بینی نمود.

تعهد از نظر لغوی عبارت از به‌کار گرفتن کاری، به‌عهده گرفتن، نگاه داشتن، عهد و پیمان بستن و در اصطلاح عبارت می باشد از:

1.اقدام متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور؛

2.اقدام ارجاع یا تصریح به یک موضوع؛

3.تقبل یا عهده­دار شدن انجام کاری در آینده.

پورتر[1]  و همکارانش تعهد سازمانی را همسان‌سازی و پیوند به آن تعریف می‌کنند؛ که از سه عامل زیر تشکیل می­گردد:

1.قبول داشتن سازمان و پذیرش اهداف آن؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.آمادگی برای بذل کوشش قابل توجیه بیشتر؛

3.علاقه­مندی به حفظ عضویت در سازمان.

بیکر [2] تعهد را به عنوان مجموعه فعالیت های مستمر به خاطر ذخیره کردن اندوخته ها و سرمایه هایی می داند که با ترک آن فعالیت ، این اندوخته ها از بین می طریقه . گراسکی [3]  ماهیت ارتباط ای فرد با سازمان خود را به صورت یک تعهد سازمانی عام تعریف می کند . هال و همکاران[4] تعهد را فرآیندی می دانند که ازطریق آن ، اهداف سازمانی و عضو سازمانی تا حدود زیادی در هم ادغاممی شوند. کانتر [5] تعهد را به عنوان تمایل افراد به در اختیارگذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی تعریف می کند . استیبنز [6] تعهد مستمر را آگاهی از غیرممکن بودن انتخاب یک هویت اجتماعی دیگر و متفاوت ، به خاطر زیانهای ناشی از تغییر می داند . شلدون[7]، تعهدسازمانی را یک توجه یا یک جهت گیری نسبت به سازمان دانسته که هویت فرد را با سازمان مرتبط می سازد . سالانسیک [8] تعهد را حالتی می داند که عضو سازمان به رفتارها، فعالیت ها و اقدامات خودش مقید و پای بند شده و این باور در فرد ایجاد می گردد که بایستی این رفتارها را تداوم ببخشد و مشارکت موثر خود را در انجام آنها حفظ کند. مودی ، پورتر و استیرز[9] تعهد را عبارت از تعیین هویت شدن با یک سازمان می دانند که شامل یک باور قوی در پذیرش اهداف و ارزشهای یک سازمان ، میل به صرف کوشش قابل ملاحظه برای سازمان و آرزوی شدید برای ماندن در سازمان می باشد.واینر[10] تعهد را به عنوان مجموع فشارهای هنجاری درونی شده برای انجام فعالیت ها می داند به طریقی که اهداف و منافع سازمانی حاصل گردد ( انصاری و همکاران ، 1389 ؛ شکرزاده ، 1381) . از نظر رابینز ، تعهد سازمانی عبارت می باشد از حالتی که فردی سازمان را معرف خود دانسته و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باقی بماند ( رابینز ،1389) . مورهد و گریفین[11] تعهد سازمانی را احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان دانسته اند ( مورهد و گریفین ، 1384) .

[1]– Porter

[2] – Becker

[3] – Grusky

[4] – Hall & et al

[5] – Kanter

[6]– Stebbins

[7]– Sheldon

[8]– Salancik

-Mowdey ,Porter& Steers

9 – Wiener

10- Morhead & Grifin

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی:

  1. تعیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

1-3-2-اهداف فرعی:

  1. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  3. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

مطالعه ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه