عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

قسمتی از متن پایان نامه :

 • فرضیات پژوهش

گسترش بانکداری الکترونیک، که در این پژوهش مبلغ کل تراکنش ریالی صورت گرفته در بازه  های زمانی مورد مطالعه توسط هر یک از درگاه های الکترونیک (خودپرداز، پایانه فروش، تلفن­بانک، موبایل­بانک، SMSبانک، اینترنت و پایانه شعب) می باشد، تاثیر مثبتی بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد. از طرفی می توان رشد تعدادی هر یک از این ابزارها، همچنین تعداد تراکنشهای صورت گرفته در بازه زمانی را نیز توسط هر یک از این ابزارها مورد مطالعه قرار داد.

فرضیه اصلی: بین گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای بهره گیری از این سیستم­ها (خودپرداز، پایانه فروش، تلفن­بانک، موبایل­بانک، SMSبانک، اینترنت و پایانه شعب) و مدیریت نقدینگی در بانک رفاه ارتباط قوی، مستقیم و معنی­داری هست.

فرضیه های پژوهشی: به دلیل کلان بودن فرضیه اصلی پژوهش، به مقصود پژوهش درستی آن، به ناچار فرضیه اصلی را به 38 فرضیه پژوهشی قابل اندازه گیری تبدیل نمودیم. در ادامه و در فصل 4 این پژوهش، این فرضیات را مورد آزمون قرار خواهیم داد و در فصل 5 نیز با در نظر داشتن نتایج به دست آمده از این آزمون ها به مطالعه درستی فرضیه اصلی خواهیم پرداخت. این فرضیات فرعی عبارتند از؛

 1. فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیک و مبلغ تراکنش از طریق درگاه های الکترونیکی:
 • بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 1. فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی درگاه های الکترونیکی و مبلغ تراکنش انجام شده در هر یک از آنها:
 • بین تغییرات تعدادی دستگاه های ATM کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعدادی دستگاه های POS کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعدادی پایانه شعب کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعدادی ATM،POS و پایانه­شعب کل­کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی درگاه ها و کارت الکترونیکی و نقدینگی شعب کل کشور:
 • بین تغییرات تعدادی کارتهای­الکترونیکی کل­کشور و نقدینگی شعب کل­کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعدادی دستگاه­های ATM کل­کشور و نقدینگی شعب کل­کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعدادی دستگاه­های POS کل­کشور و نقدینگی شعب کل­کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعدادی پایانه شعب کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعدادی کل ابزارها و کارت کل­کشور و نقدینگی شعب کل­کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 1. فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات مبلغ تراکنش ریالی درگاه های الکترونیکی و نقدینگی شعب کل کشور:
 • بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق دستگاه های ATM کل کشور، در بانک رفاه ایران، و نقدینگی شعب کل کشور ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق دستگاه های POS کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق پایانه شعب کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق مجموع درگاه های الکترونیک کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین مبلغ تراکنش از طریق ATM،POSو پایانه شعب کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 1. فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات مشتریان حساب های الکترونیکی و نقدینگی شعب کل کشور:
 • بین تغییرات تعداد­مشتریان حساب همراه کل­کشور و نقدینگی شعب کل­کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنت­بانک کل­کشور و نقدینگی شعب کل­کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد­مشتریان حساب های الکترونیکی کل­کشور و نقدینگی شعب کل­کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 1. فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و نقد درخواستی روزانه شعب:
 • بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و اندازه نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و اندازه نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنت بانک کل کشور و اندازه نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان حساب های الکترونیکی کل کشور و اندازه نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و مبلغ حواله شده به اداره امور شعب:
 • بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنت بانک کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان کل حسابهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط غیرمستقیم و معنادار هست.
 • فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و موجودی نقد پایان روز شعب:
 • بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و موجودی نقد پایان روز شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد­مشتریان تلفن­بانک کل­کشور و موجودی نقد پایان روز شعب کل­کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و موجودی نقد پایان روز شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد کل مشتریان حساب های الکترونیکی کل کشور و موجودی نقد پایان روز شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 1. فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و انتقال وجه نقد به اداره کل خزانه:
 • بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنت بانک کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.
 • بین تغییرات تعداد مشتریان حساب های الکترونیکی کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانک رفاه ایران، ارتباط مستقیم و معنادار هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اهداف پژوهش

هدف کلی : در این پژوهش به دنبال این هستیم که نشان دهیم گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای بهره گیری از این سیستم­ها (خودپرداز، پایانه فروش, اینترنت و پایانه شعب) چه تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد.

اهداف جزئی : مطالعه وضعیت موجود و تاثیر اقدامات صورت گرفته در گذشته بر مدیریت حاکم بر نقدینگی بانک رفاه

ارائه راهکارهای بهینه سازی بهره­گیری از سیستم­های الکترونیکی در جهت افزایش کارایی نقدینگی در بانک رفاه

تشخیص طریقه آینده نگر و پیش بینی مسیر راه آینده با در نظر داشتن وضع موجود در بانک رفاه

 • سؤال های پژوهش

سوالات اصلی:

 • آیا ابزارهای بانکداری الکترونیکی تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد؟
 • پیشرفت کمی و کیفی ابزارهای بانکداری الکترونیک تا چه حدی در مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک رفاه، کنترل هزینه ها و به تبع آن افزایش سودآوری تاثیر داشته می باشد؟

سوالات فرعی:

 • طریقه تغییرات ابزارهای الکترونیک(کارتها، خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب و …) چگونه بوده می باشد.
 • تراکنش های ریالی صورت گرفته توسط هر یک از این ابزارها چگونه بوده می باشد.
 • کارمزدهای رد و بدل شده و وامهای دریافتی و پرداختی با بانک مرکزی و سایر بانکها به چه نحو بوده می باشد.
 • تغییرات بدهکاری و بستانکاری شعب در دوره مورد مطالعه چگونه بوده می باشد.
 • طریقه تغییرات نقدینگی و حجم دارایی کل شعب در دوره مورد مطالعه چگونه بوده می باشد.

مطالعه ارتباط میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه