عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع نوآوری

 1. نوآوری بنیادی: این نوآوری منجر به خلق بازارهای جدید می گردد. ویژگی های نوآوری بنیادی، توسعه انواع مواد جدید می باشد. نفوذ آهسته این قبیل نوآوری ها به بازار که ناشی از محافظه کاری بازار که ناشی از محافظه کاری بازار می باشد، پذیرش کند محصول جدید از طرف مصرف کنندگان، هزینه بالا و مخاطره آمیز بودن این قبیل نوآوری ها مانند دیگر ویژگی های آن می باشد.
 2. نوآوری توسعه عملکرد (محصول): وقتی نوآوری در محصولی به وجود می آید، شرکت ها کوشش می کنند که کاربرد این محصول جدید را افزایش دهند. توسعه کاربردهای محصول به لحاظ مالی کمتر هزینه بر می باشد. این نوع نوآوری در بازار با سرعت بیشتری پذیرفته می گردد و پس برگشت سرمایه با سرعت زیادتری انجام می شود.
 3. نوآوری تجدید ساخت تکنولوژی:[1] تجدید ساخت تکنولوژی مستلزم وارد کردن مواد یا تجهیزاتی از دیگر حوزه های صنعت برای تولید هر محصول جدید می باشد، که اساسأ با توسعه کاربرد محصول یا فرمول بندی جدید متفاوت می باشد. این نوع نوآوری، مزیت نفوذ سریع در بازار دارد،  البته بازار بدست آمده از این طریق بسیار زودگذرتر از انواع دیگر نوآوری می باشد، زیرا تولیدکنندگان به علت هزینه کمتر این نوع نوآوری، به سرعت از فناوری جدید بهره گیری می کنند.
 4. نوآوری نام گذاری (برچسب کالا):[2] نوآوری در برچسب کالا، ایجاد تمایل به خرید یک  محصول خاص را دربرمی گیرد. تحقیقات نشان میدهد که حدود24 درصد از فروش محصول به تبلیغ آن برمی گردد. هر شرکت برای موفقیت در این امر لازم می باشد که در مورد چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی بر پیام مورد نظر و ارزش کانال های تبلیغی مطالعه و مطالعه نماید و به این مقصود افرادی با تخصص های بالا در زمینه بازاریابی و تبلیغات مورد نیاز می باشد.
 5. نوآوری درفرایند: نوآوری در فرایند تولید باعث می گردد که شرکت، مزیت هایی بر رقبا بدست آورد که عبارتند از: افزایش سرعت فرایند تولید و افزایش قابلیت انعطاف تولید از یک محصول به محصول دیگر.
 6. نوآوری در طراحی: یکی از مسائل مهم در طراحی، قابلیت انعطاف می باشد به این معنی که کالا با در نظر داشتن شرایط بازار و تغییر علایق مصرف کنندگان، قابلیت تعدیل داشته باشد.
 7. نوآوری در تجدید فرمول سازی: تجدید فرمول سازی شامل تغییر در ساختار محصول فعلی بدون تغییر در اجزاء آن می باشد تغییر ویژگی های فیزیکی یک محصول، جزء این دسته قرار می گیرد.
 8. نوآوری در بسته بندی: تغییر بسته بندی عمومأ باعث تغیییر اندازه خرید کالا و یا اندازه بهره گیری از آن در یک دوره زمانی و باز شدن بازارهای جدید بر روی آن کالا می گردد (دهقان نجم،1388). از نظر ون هیپل نیز نوآوری ها می توان را به دو نوع زیر تقسیم نمود:
 9. نوآوری های تکرارشونده
 • ساختار سازمانی که کنترل و یادگیری را متعادل می کند.
 • یادگیری دوطرفه بین شرکت های زنجیره ای اصلی و واحدهای مستقل
 • گروه های اختصاص یافته برای ایجاد سایت های جدید و گسترش تجارب یادگیری
 1. نوآوری های مشتری محور

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • دخالت دادن مشتری در فرایند نوآوری
 • بهره گیری از همکاری مشتریان وفادار
 • بهره گیری از همکاری مشریان سخت گیر (Von Hipple, 2001).

[1] Technological reorganization

[2] Technological reorganization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی