عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

مقدمه. 3

1-1بیان مسئله. 4

2-1اهمیت و ضرورت موضوع. 5

3-1اهداف پژوهش.. 6

1-3-1 اهداف اصلی.. 6

2-3-1 اهداف فرعی.. 6

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش.. 7

1-4-1 سؤال اصلی.. 7

2-4-1 سؤالات فرعی.. 7

5-1 فرضیه های پژوهش.. 7

1-5-1 فرضیه های اصلی.. 7

2-5-1 فرضیه های فرعی.. 7

6-1 متغیرهای پژوهش.. 8

1-6-1 متغیر برون زا ( مستقل). 8

2-6-1 متغیر درون زا (وابسته). 8

7-1 قلمرو پژوهش.. 8

1-7-1 قلمرو مکانی پژوهش.. 8

2-7-1قلمرو زمانی پژوهش.. 9

8-1 تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش… 9

1-8-1 عملکرد سازمانی.. 9

2-8-1 رهبری تحول گرا 10

3-13-1 نوآوری سازمانی.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 13

مقدمه. 14

بخش اول: مبانی نظری.. 15

1-2- رهبری تحول گرا 15

1-1-2- گذری بر رهبری.. 15

2-1-2-  پیشینه رهبری تحول گرا 18

3-1-2 تعاریف و نظریه ها 19

4-1-2- عناصر رهبری تحول گرا 20

5-1-2- رهبری تبادلی و عوامل آن. 22

6-1-2- رهبری عدم مداخله. 23

7-1-2- تفاوت رهبری تحول گرا و رهبری تبادلی.. 23

8-1-2-نقاط قوت و ضعف نظریه رهبری تحول گرا 24

2-2-  نوآوری.. 25

1-2-2-تعریف نوآوری.. 25

2-2-2-تاریخچه نوآوری.. 26

3-2-2 انواع نوآوری.. 27

4-2-2-سطوح کلی نوآوری.. 28

9-2-2 استراتژی های نوآوری.. 29

10-2- 2مزایای نوآوری.. 30

11-2-2شرایط ایجاد نوآوری.. 33

12-2-2 موانع نوآوری.. 33

13-2-2 نوآوری سازمانی.. 34

14-2-2 نوآوری در فعالیت های خدماتی.. 34

1-14-2-2 ویژگی خدمات و تأثیر آن ها بر فرآیند نوآوری.. 36

2-14-2-2 فرآیند گام به گام نوآوری در خدمات.. 37

3-14-2-2- عوامل کلیدی موفقیت در نوآوری.. 40

3-2 عملکرد سازمانی.. 41

4-2 رهبری تحول گرا و عملکرد سازمانی.. 42

5-2 نوآوری و عملکرد سازمانی.. 43

بخش دوم: پیشینه پژوهش.. 44

1-2-2  پیشینه پژوهش در ایران. 44

2-2-2 مطالعات خارجی.. 46

نتیجه گیری.. 47

6-2 مدل مفهومی پژوهش.. 49

فصل سوم:  روش شناسی پژوهش.. 51

مقدمه: 52

1-3 روش پژوهش.. 53

2-3 جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 53

3-3 روش گردآوری اطلاعات.. 54

1-3-3 مطالعات کتابخانه ای.. 54

2-3-3 تحقیقات میدانی. 54

4-3 پرسشنامه. 55

1-4-3 پایایی و روایی پرسشنامه. 56

1-1-4-3 روایی ( اعتبار) پرسش نامه. 57

2-1-4-3 پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسش نامه. 57

5-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-3  تحلیل مسیر. 60

2-5-3  تحلیل عاملی تاییدی.. 60

6-3 علت های انتخاب روش پی.ال.اس برای این مطالعه. 61

نتیجه گیری.. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 63

مقدمه. 64

1-4 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه. 64

1-1- 4. جنسیت (کارمندان). 65

2-1-4. تحصیلات (کارمندان). 66

3-1- 4. سن(کارمندان). 67

4-1- 4. سابقه کار(کارمندان). 69

5-1- 4. جنسیت (مدیران). 70

6-1-4. تحصیلات (مدیران) 71

7-1- 4. سن(مدیران). 72

8-1- 4. سابقه کار(مدیران). 73

2-4. آمار استنباطی.. 74

1-2-4. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش.. 74

2-2-4 تحلیل مدل اندازه گیری (Measurement Model). 76

3-2-4. روش حداقل مربعات جزئی.. 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 91

مقدمه. 92

1-5 یافته های پژوهش.. 92

2-1- 5 نتایج یافته های توصیفی.. 92

3-1-5 نتایج یافته های استنباطی.. 93

1-3-1-5 فرضیه ی اول. 94

2-3-1-5 فرضیه دوم. 95

2-5 پیشنهادها 96

1-2-5 پیشنهاد های اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش.. 96

2-2-5 پیشنهاد به محققین آتی.. 98

3-5 موانع و محدودیت های پژوهش.. 99

منابع و مأخذ. I

منابع فارسی: II

منابع لاتین. III

پرسشنامه. VII

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی