عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-1قلمرو زمانی پژوهش

جمع آوری اطلاعات و داده ها، از اسفند ماه 1392 تا شهریور ماه 1393 انجام گرفته می باشد.

8-1 تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش

1-8-1 عملکرد سازمانی

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. پس، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی می باشد که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی تصریح دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( 2002:8) ارائه شده می باشد: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می گردد: 1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی بهره گیری سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات می باشد، یعنی ارتباط بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی می باشد. برای سنش عملکرد از روش های مختلفی بهره گیری می گردد که در این پژوهش از کارت امتیاز متوازن بهره گیری شده می باشد.

2-8-1 رهبری تحول گرا

نظریه رهبری تحول گرا حوزه پژوهشی مهمی در علوم سازمانی می باشد که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده می باشد. هدف رهبران تحول گرا آن می باشد که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف را به وضوح افراد داخلی درک کرده اند. موانع بالقوه درون سیستم را برطرف و افراد را در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ترغیب کند( Boenke et al., 2003). رهبران تحول گرا برای عملی شدن به پنج مؤلفه یا عامل، که عناصر تشکیل دهنده این نظریه نیز شناخته شده می باشد، نیاز دارد. این عوامل عبارت می باشد از:

 • ویژگی آرمانی: در این حالت فرد، به شیوه ای اقدام می کند که تکریم دیگران را بر می انگیزاند و منافع شخصی خود را به دلیل منافع دیگران فدا می کند.
 • رفتار آرمانی: رهبر درمورد مهم ترین ارزش ها و اعتقادات صحبت می کند، به منابع معنوی و اخلاقی تصمیمات توجه می کند و به داشتن حس همکاری گروهی درمورد مأموریت اهمیت می دهد. (مقدمی، 1386).
 • انگیزش الهام بخش: رهبر کارکنان را ترغیب می کند که به هدف و دست یافتنی بودن آن با کوشش بارو پیدا کنند. این افراد معمولاًٌ به آینده و دسترس پذیر بودن اهداف خوش بین هستند.
 • ترغیب ذهنی: رهبر به صورت ذهنی کارکنان را بر می انگیزاند. این رهبران پیروانشان را تشویق می کنند که، در حل مسائل، خلاقانه برخورد کنند و درمورد فروض بدیهی سؤال کنند.
 • ملاحظات فردی: رهبر نیازهای احساسی زیر دستان را برآورده می کند. این رهبران نیازهای افراد را تشخیص می دهند و به آنها کمک می کنند که مهارت هایی را که برای رسیدن به هدف مشخص لازم دارند پرورش دهند.

3-8-1 نوآوری سازمانی

کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری، در پی افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و یکی از علت های عمده این توجه، وجود رقابت فزاینده بین جوامع می باشد. ادبیات مدیریت دانش، نوآوری را به عنوان یک عامل حیاتی برای شرکت ها در جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی در محیط به شدت پیچیده و پویای امروزی قلمداد می کند. در این بین ابداعات نوآورانه مستلزم گرایش بسیاری شدیدی، به دانش، تخصص و تعهدات کارمندان به عنوان ورودی های کلیدی در فرآیند خلق ارزش می باشد. (میرفخرالدینی و همکاران،1389). نوآوری از دیدگاه ها و تفاسیر مختلفی مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته می باشد. هانگ و همکارانش(2010). نوآوری در سازمان را متشکل از سه عنصر می دانند :

نوآوری محصول: ارتقاء ترکیب محصولات و خدمات ارائه شده

نوآوری فرآیند: بهبود ترکیب و کارایی عملیات های داخلی

نوآوری کلی سازمان: بهبود مزیت رقابتی، سوددهی شرکت، کاهش هزینه ها،بهبود بهره وری کارکنان وبهبود گردش دارایی سازمان((Hangetal . 2010.

این پژوهش برآن می باشد که به مطالعه تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی بپردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

 

مقدمه

عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین ساختارها در پژوهش های رشته مدیریت می باشد. همواره در اکثر سازما نهای جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش هستند. عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده می باشد، که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های مربوط به دست یابی بر اهداف سازمانی دانست. امروزه بسیاری از سازمان ها تغییر یافته اند. هر گونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی انطباق پذیر می باشد که بتوانند با تغییرات سازگار شوند. در این بین، تعاملات اجتماعی به شیوه ای شایسته و ثمر بخش برای بیشتر مدیران و رهبران به مثابه کلیدی در مدیریت تغییرات سازمانی اهمیتی فزاینده یافته می باشد. سازمان هایی می توانند در این عصر ادامه حیات دهند که تحت مدیریت مدیران و رهبران شایسته قرار می گیرند، تا آن ها بتوانند سازمان ها را با تغییرات و تحولات سازگار نمایند. یکی از عوامل مهمی که منجر به تحقیقات گسترده در زمینه رهبری شده می باشد جذابیت های ناشی از مفهوم رهبری می باشد. مطالعه های اخیر محققان نشان می دهد که اغلب سازمان های امروزی در محیط پیچیده و پویا قرار دارند. به همین علت نوآوری به مقوله ای مهم برای محققان تبدیل شده می باشد. آن ها عقیده دارند که بایستی چارچوبی برای اندازه گیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود عملکرد سازمان های یادگیرنده و تحول گرای امروزی ایجاد گردد. صاحب نظران و محققان عقیده دارند عملکرد موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی می باشد و مشکل می توان سازمانی را تصور نمود که مشمول ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد. آنها در نظر داشتن عملکرد سازمان را باعث ایجاد نظریه سازمانی می دانند و از عملکرد به مثابه موضوع اصلی در فضای عملی یاد می کنند.

در این فصل آغاز متغیرهای مختلف موضوع مورد بحث مانند: رهبری تحول گرا، نوآوری و عملکرد به صورت کامل مورد مطالعه قرار گرفته اند، و در انتها پیشینه ی تجربی و مدل مفهومی پژوهش مورد تشریح قرار گرفته اند.

 

بخش اول: مبانی نظری

1-2- رهبری تحول گرا

1-1-2- گذری بر رهبری

بی تردید، بشر از زمان افلاطون به ذات رهبری در رهبران توجه پیدا کرده می باشد. اما همانطور که کافی و جونز [1] تصریح می کنند، عقیده به منطق، که روشنگری تفکر ما از آن می باشد، پس از اقدامات ماکس وبر و زیگلموند فروید به چالش کشیده گردید. این امر آغازگر باز بینی تفکر ما پیرامون رهبری و کوشش هایی برای تعریف و درک این موضوع گردید. توسعه تفکر رهبری از دیدگاه هیگس در شش مرحله انجام شده می باشد که در جدول 1-2 آمده می باشد. پس از آن محققان ترغیب شدند که دریابند، رهبران چه کاری انجام می دهند. به تعبیری این حرکت بازتاب نارسایی مدل های نظری پیشین در مدیریت می باشد که با کار افرادی زیرا منیزبرگ (1975)، رفع گردید. وی بر اساس پژوهش بر روی کار مدیران، روشی علمی تر را در در نظر داشتن مدیریت، ارائه نمود (Higgs, 2002).

آنتوناکیس و همکارانش، بر اساس مطالعات خود، مطالعات رهبری را از آغاز تا کنون به هشت مکتب اصلی تقسیم کرده اند که عبارتند از:

مکتب ویژگی ها در رهبری، مکتب رفتاری در رهبری، مکتب اقتضایی در رهبری، مکتب مفهومی در رهبری، مکتب عقلایی در رهبری، تردیدهای مکتب رهبری، مکتب پردازش اطلاعات در رهبری و مکتب رهبری جدید (نئو کاریزماتیک،[2] تحول گرا، آینده نگر[3]).

[1] .Goffee & Jones

[2]. New charismatic

[3] . Visionary

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی