عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

2مزایای نوآوری

نوآوری از عوامل مهم در بقای سازمان ها در محیط پررقابت کنونی می باشد. بسیاری از سازمان ها در سال های اخیر کوشش های بسیاری انجام داده اند تا کارمندان خود را تشویق به نوآوری نمایند(Gumusluoglu & LLsev,2099). شرکت هایی که ناتوان از دگرگونی خود یا صنعتشان هستند، در بهترین حالت« خودکردگان به کارایی» به شمار می آیند. اینها مرده و در حال مردن هستند، و نومیدان به شمار می آیند. آن ها خوراک دیگر شرکت های تخیل گری هستند که می توانند مهارت ها و دارایی های این گونخ شرکت ها را از نو آرایش دهند ( همل، ترجمه طوسی، 1381: 26).

حرکت از بازار ملی به سمت بازار جهانی رقابت شدیدی را در بخش صنایع فراهم آورده می باشد، به طوریکه بازارهای ملی که زمانی در انحصار یک یا چند جانبه قرار داشت، در معرض رقابت جهانی گرفتند. صنایع جهانی در اثر جهانی شدن خرد شده یعنی تعداد بسیار زیادی از شرکت ها در یک صنعت جهانی مثل خودرو با یکدیگر رقابت می کنند. این نوع رقابت نرخ سود صنعت را کاهش داده، باعث می گردد که دستیابی به حداکثر سازی بازده، کیفیت، انعطاف پذیری نسبت به مشتریان و نوآوری مهم شوند( خداداد حسینی و عزیزی، 1385: 70).

از نظر هیل و جونز، چهار عامل مزیت رقابتی را می سازد که عبارتند از: کارآیی، کیفیت، پاسخگویی به مشتری و نوآوری. این چهار عامل نشانگر چهار روش عمومی کاهش هزینه ها و دستیابی به متمایز سازی می باشد که در سازمانی می تواند بدون در نظر داشتن نوع صنعتی که در آن فعالیت دارد و یا نوع محصولات یا خدماتی که ارائه می دهد از آن بهره گیری کند (Hill & Jones, 2007: 86).
شکل 1-2: عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی (Hill & Jones, 2007:086)

 

نوآوری شاید مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی باشد. در بلند مدت، رقابت می تواند به عنوان فرآیندی تلقی گردد توسط نوآوری هدایت می گردد. اگرچه همه نوآوری ها موفقیت آمیز نیستند اما همان تعداد اندکی که به موفقیت نایل می شوند منابع عمده مزیت رقابتی هستند. دلیل این امر این می باشد که نوآوری موفقیت آمیز ویژگی منحصر به فردی به سازمان می دهد که رقبا فاقد آن هستند. این منحصر به فرد بودن به سازمان اجازه می دهد تا خودش را از دیگر رقبا متمایز نموده و قیمت های بالاتری برای محصول خود مطالبه نماید. این نوآوری هم چنین به سازمان اجازه می دهد تا هزینه هر واحد محصول متمایز خود را نسبت به رقبا بسیار پایین تر بیاورد ( همان؛ 91).

 

11-2-2شرایط ایجاد نوآوری

نویسندگان مختلف شرایط و زمینه های متفاوتی را برای بروز خلاقیت و نوآوری در نظر دارند. به هر حال راه های عمده ای که محرک خلاقیت می باشد عبارتند از:

 1. فضای خلاق: یکی از راه های ظهور نوآوری، به وجود آوردن فضای محرک خلاقیت می باشد. بدین معنی که مدیریت بایستی همیشه آماده شنیدن ایده های جدید از هر کس در سازمان باشد. در واقع، سازمان بایستی در جستجوی اینگونه افکار باشد و فقط منتظر ارائه اندیشه جدید نماند.

به کارگیری نظام مدیریت استعداد، ابزار مؤثری در سازمان به شمار می رود. این نظام مدیریت چهار عنصر دارد:

 • کشف کردن استعدادها
 • جذب استعدادها
 • اداره و مدیریت استعدادها
 • حفظ استعدادها
 1. دادن وقت لازم برای خلاقیت و نوآوری: سازمان ها برای این مقصود می توانند دفتر مخصوصی را به هر یک از کارکنانی که شایستگی لازم را دارند، اختصاص دهند.
 2. برقراری نظام پیشنهاد ها: یکی از روش های ترغیب خلاقیت، برقراری نظام دریافت پیشنهادها می باشد؛ بدین ترتیب روشی برای ارائه پیشنهاد ها فراهم می گردد.
 3. ایجاد واحد مخصوص خلاقیت و نوآوری: گاهی گروه خاصی از کارکنان برای خلاقیت و نوآوری استخدام می شوند و در بعضی از سازمان ها این گروه را واحد پژوهش و توسعه می نامند. اینگونه واحد ها وقتشان را صرف یافتن ایده های جدید برای ارائه خدمات یا ساختن محصول می کنند و گاهی پژوهش محض انجام می دهند. اینگونه تحقیقات برای پیشرفت دانش بدون کوشش برای یافتن کاربرد فوری آن انجام می شود. ( الوانی، 1389: 245-246).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 7. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی