عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

دریافت آموزش

[1]: آموزش هایی که  در نهادها برای ترویج و ارتقاء سازگاری کارکنان در سازمان ها طراحی و به اجرا در می آیند را شامل می شوند.

تفاهم[2]:  این بعد فهم تأثیر های خود و سازمان را شامل می گردد که بسیار مهم جلوه می کند به این دلیل که خطاها و اشتباهات کارکنان را در درون سازمان کاهش می دهد که در نهایت رضایت و احساس خودکارآمدی بالاتر کارکنان را به دنبال دارد.

طرفداری کارکنان[3]: این بعد به ارزیابی کارکنان از همکاری و پشتیبانی اعضای سازمان می پردازد. این بعد تعامل های مثبت و طرفداری گرانه همکارانه در درون سازمان را شامل می گردد.

چشم انداز از آینده سازمان[4]: این بعد ادراکات کارکنان از چشم اندازهای شغل خود و پذیرش آن در سازمانی می باشد که کار می کنند را شامل می گردد(نادی و همکاران، 1388؛ تائورمینا، 2007).

پیش روی نیز  سازمان ها برای اداره خود به کارکنان متعهد نیازمند هستند. عدم احساس تعلق کارکنان به سازمان و عدم دقت کافی برای انجام وظایف، از معضل های بزرگ دستگاه هایی اجرایی. ترک خدمت غیبت تاخیر، عدم درگیری فعال نیروی کارو سطح پایین عملکردنیروی انسانی، از بارزترین نمونه های این معضل به شمار می رود. برای رفع این مشکل، ارتقای تعهد از بهترین راه ها می باشد.(شائمی برزکی و اصغری، 1389).

تعهد سازمانی[5] وفاداری  به ارزش ها  و  اهداف  سازمان،  احساس تعلق و وابستگی به ماندن در سازمان را می باشد، و در نهایت می توان گفت تعهد سازمانی ساخت چند بعدی می باشد که نشان دهنده ارتباط و نفوذ سازمان بر اعضاء سازمان می باشد که در نتیجه آن، تابعیت، کوشش کاری، عملکرد بهتر شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، کاهش تعارض، تمایل ترک شغل،‌ رفتار غیبت و رفتار ترک خدمت به همراه می باشد ( براتی و عریضی سامانی،‌1388). در ادبیات مدیریت تعاریف تعهد سازمانی در دو مسیر متمایز مفهومی کشیده شده می باشد. در مسیر اول تعهد به عنوان درک قصد کارمند برای ادامه کار و ماندن در سازمان تعریف شده می باشد که این نوع ، تعهد رفتاری نام دارد که نشان دهند پیوند فرد با سازمان می باشد و در مسیر دوم تعهد سازمانی به عنوان یک توجه درمورد وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرایند مستمر می باشد که بواسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمانی را نشان می دهد تعریف شده می باشد. که این نوع، تعهد نظری نام دارد که نشان دهنده همسویی فرد با سازمان می باشد(قلاوندی و سلطانزاده، 1391؛  سیچی و همکاران، 2009 (.

در تحقیقی که توسط  می یر و  آلن[6](1990)  انجام گرفته می باشد مشخص گردید که هر یک از تعاریف تعهد سازمانی حداقل به یکی از ابعاد سه گانه تعهد عاطفی[7]، تعهد هنجاری[8] و تعهد مستمر[9] تصریح می نمایند.

    تعهد عاطفی: به اندازه دلبستگی عاطفی به سازمان و اهداف آن تصریح می کند، به تعبیری تعهد عاطفی به عنوان احساس هیجانی کارکنان برای وابستگی به سازمان، همانند سازی با آن و درگیری در سازمان مفهوم سازی شده می باشد.

     تعهد هنجاری: تعهد هنجاری مجموعه فشار های هنجاری درونی شده برای اقدام کردن به روشی می باشد که خود اعتقاد دارد از نظر اخلاقی صحیح می باشد. در این بعد از تعهد، فرد ادامه دادن به کار را وظیفه، تکلیف و مسئولیت خود می داند.

تعهد مستمر: در این دیدگاه تعهد فواید حاصل از مشغول شدن به کار و هزینه های ناشی از ترک شغل در نظر گرفته می گردد، به تعبیری در این نوع تعهد فرد به علت بالا بودن هزینه های ترک سازمان به سازمان متعهد می ماند(بهروان و سعیدی، 1388). با در نظر داشتن مسائل مطرح شده در این پژوهش کوشش بر آن می باشد که تبیین ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی پرداخته گردد. جامعه آماری انتخاب شده اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه  می باشد، و علت این انتخاب آشنایی با محیط و فضای اداره و در نتیجه برخورد با کمترین محدودیتها و موانع جمع‌آوری اطلاعات موثق و مستند، پژوهش بوده می باشد.

[1] . Training

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Understanding

[3] . Coworker support

[4] . Future prospects

[5] . Organizational Commitment

[6] . Allen& Meyer

[7] Affective Commitment

[8] Normative Commitment

[9] Continuance Commitment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی:

  1. تعیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

1-3-2-اهداف فرعی:

  1. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  3. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

مطالعه ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه