عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

  • کارکردهاجامعه پذیری سازمانی

*جامعه پذیری سازمانی می تواند قابلیت های ابتکاری و پاسخ های متوالی افراد تازه وارد در سازمان را افزایش یا کاهش دهد.

*با ارائه یا مضایقه اطلاعات، به سازمان ها و اعضای سازمان می تواند بر رفتار افراد تازه وارد تاثیر بگذارند.

*سیستم های حمایتی موجود در سازمان را تسهیل می کند که تأثیر محوری در تطابق فرد تازه وارد با سازمان دارد.

*سبک های یگانگی و رفتار یگانگی را تحت تاثیر قرار می دهد.

*بر تطابق تأثیر فرد تازه وارد در کار تاثیر می گذارد.

*بر سلامت و رفاه افراد تازه وارد اثر می گذارد(کویسگا و بل، 2004).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-6 محتوی جامعه پذیری سازمانی

اطلاعات لازم برای آموزش در خلال جامعه پذیری سازمانی را به دو دسته می توان تقسیم نمود: اطلاعات مربوط به تأثیر و اطلاعات مربوط به فرهنگ سازمانی.

اطلاعات مربوط به تأثیر: این اطلاعات، ساده و تعریف شده هستند و شامل مهارت ها، رویه های قوانینی می باشد که فرد بایستی برای انجام شغل یاد بگیرد. مسائل مربوط به تأثیر ممکن می باشد به شیوه رسمی و غیر رسمی منتقل گردد و شامل اطلاعات عمومی و اطلاعات فردی می باشد.

اطلاعات مربوط به فرهنگ سازمانی: آموختن فرهنگ سازمانی می تواند پیچیده تر از درک اطلاعات مربوط به تأثیر باشد. در هنجارهای فرهنگی به ندرت اسناد رسمی هست و ممکن می باشد اعضای فعلی سازمان نتوانند این ارزش ها را به گونه کامل یه عضو جدید منتقل کنند. به علاوه احتمال زیادی هست که کارمند جدید برای استنباط ارزش ها و مفروضات فرهنگی به نظاره رفتارها و ظواهر تاکید کند(تائورمینا، 2007).

2-1-7 مراحل جامعه پذیری سازمانی

وقتی کارمندی به یک سازمان می پیوندد، تطبیق او با سازمان تدریجی و آهسته می باشد. پژوهشگران فرایند جامعه پذیری سازمانی را به سه مرحله تقسیم می کنند که عبارتند از : جامعه پذیری پیش از ورود، مواجهه و دگرگونی.

جامعه پذیری پیش از ورود: این مرحله پیش از ورود به سازمان می باشد که هم جامعه پذیری نسبت به شغل و جامعه پذیری نسبت به سازمان را شامل می گردد. این مرحله شامل دو فرایند؛ جامعه پذیری درمورد یک شغل خاص و جامعه پذیری نسبت به یک سازمان خاص. در بدو ورود به یک سازمان و شروع خدمت، صوری از کار در ذهن فرد تأثیر می بندد و با امیدها و توقعاتی که از سازمان دارد، خود را برای کار آماده می سازد و خود را عضوی از سازمان می بیند و کوشش می کند رفتار و کردار خود را متناسب با تصوری که از سازمان دارد تغییر دهد. اما بدیهی می باشد که در این زمان تجربیات قبلی و تحصیلات او تا حدود زیادی بینش، توجه، اخلاق و رفتارش را تحت تاثیر قرار می دهد و با ارزش ها و تصورات و انتظارات خاصی وارد سازمان می گردد. در این مرحله جامعه پذیری به تازه واردان برای گسترش ارتباط و رفع تعارضات کمک می کند(مهرابی، 1387).

مواجهه: دومین مرحله جامعه پذیری در نقطه ورود به سازمان می باشد. یعنی وقتی کارمند شغل جدید خود را آغاز می کند. این مرحله فرد تازه وارد بایستی در فرهنگ سازمانی جدید مفهوم سازی کند. عضو جدید برای انطباق با سازمان جدید بایستی تأثیر ها و ارزش های قدیمی خود را رها کند. در این زمان می باشد که فرد احساس میان تصور او از شغل و سازمان و واقعیات تفاوت هایی هست و بایستی ارزش های مورد نظر سازمان را بپذیردو در مرحله مواجهه برای جلوگیری از توقعات و انتظارات بیجا بایستی به تشریح واقعیات و دادن اطلاعات مثبت و منفی درمورد ماهیت شغل و شرایط کارو فعالیت در سازمان به افراد پرداخت، تا بعد از شروع به کار دچار سرخوردگی و بی تفاوتی یا استعفا و ترک سازمان نشوند

دگرگونی: در این مرحله عضو جدید با یادگیری رفتارها و توجه های تازه به عنوان یک عضو سازمانی پذیرفته می گردد و در نتیجه با تعهد و علاقه بیشتر به سازمان و عملکرد بهتر به بهروری بیشتر کمک می کند. اما اگر عضو جدید نخواهد یا نتواند خود را با واقعیت کار در سازمان منطبق کند نتیجه کار ترک خدمت خواهد بود. در این مرحله فرد به دو نوع تضاد می رسد: تضاد میان خواست های شغلی و خواست های زندگی غیر شغل یا شخصی. تسلط بر وظایف مهم و بر طرف کردن مغایرت در تأثیر، شروع مرحله نهایی فرایند جامعه پذیری سازمانی می باشد.  اگر فرد شناخت درستی از سازمان داشته باشد، هنجارها و نظام ارزشی سازمان را می پذیرد، بینش، توجه و رفتار خود را با آن تغییر می دهد و به عنوان عضوی واقعی پذیرفته می گردد و در نتیجه تعلق فرد نسبت به شغل بیشتر و در پی ان کارایی و بهره وری بیشتر خواهد گردید. اما اگر این فرایند با شکست مواجه شده باشد. نتیجه جابجایی های زیاد و در نهایت خروج فرد از سازمان به صورت استفعا یا اخراج خواهد بود(مقیمی، 1383؛ کریمی، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی:

  1. تعیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

1-3-2-اهداف فرعی:

  1. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  3. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

مطالعه ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه