عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه                                                                                                                  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………….. 3

1-1 اظهار مسئله پژوهش …………………………… 4

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………. 8

1-3 اهداف پژوهش ……………………………….. 9

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش …………………………. 9

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش ………………………… 9

1-4 فرضیات پژوهش  ……………………………… 10

1-5 تعاریف اصطلاحات و متغیرها  ………………….. 10

1-5- 1 تعاریف مفهومی یا نظری متغیرها……………… 10

1-5-2 تعاریف عملیلتی متغیرها  …………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری و  پیشینه پژوهش

مقدمه  ………………………………………. 14

2-1- قسمت اول: جامعه پذیری سازمانی……………….. 14

2-1-1 مفهوم جامعه پذیری سازمانی …………………. 14

2-1-2 اهمیت و ضرورت جامعه پذیری سازمانی…………… 17

2-1-3 ابعاد جامعه پذیری سازمانی …………………. 18

2-1-4 اهداف جامعه پذیری سازمانی …………………. 20

2-1-5 کارکردها جامعه پذیری سازمانی ………………. 20

2-1-6 محتوی جامعه پذیری سازمانی………………….. 21

2-1-7 مراحل جامعه پذیری سازمانی………………….. 21

2-1-8 تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی……………… 22

2-2 قسمت دوم: تعهد سازمانی ……………………… 26

2-2-1 مفهوم تعهد سازمانی………………………… 26

2-2-2 مدل سه بخشی تعهد سازمانی……………………. 28

2-2-3 اهمیت تعهد سازمانی…………………………. 29

2-2-4 انواع تعهد سازمانی…………………………. 29

2-2-5 ضرورت در نظر داشتن تعهد سازمانی…………………. 31

2-2-6دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی……. 32

2-2-7تعهد سازمانی، مفهوم یک بعد یا چند بعدی؟………. 33

2-2-8 الگوهای چند بعدی………………………….. 33

2-2-9- تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته…………. 37

2-2-10 دو دیدگاه تازه درمورد تعهد سازمانی…………. 43

2-2-11-  تعهد سازمانی واقعاً مهم می باشد؟……………… 45

2-2- 12- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………. 45

2-2-13- شرایط ایجاد تعهد سازمانی…………………. 48

2-2-14- پیش شرطهای تعهد سازمانی………………….. 49

2-2-15- نتایج وپیامدهای  تعهدسازمانی……………… 50

2-2-16- فرآیند تعهد سازمانی……………………… 52

2-2-17-  پیامدهای رفتاری و نظری تعهد…………….. 53

2-3  قسمت سوم: ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی 53

2-4- قسمت چهارم: پژوهش‌های مرتبط با موضوع پژوهش……. 54

2-4-1-  تحقیقات مشابه در زمینه‌ی جامعه پذیری سازمانی.. 54

2-4-1-1- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور……….. 54

2-4-1-2- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور………….. 59

2-4-2 تحقیقات مشابه در زمینه‌ی تعهد سازمانی………… 61

2-4-2-1- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور……….. 61

2-4-2-2 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور…………… 65

2-5- اختصار فصل دوم………………………………. 75

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه…………………………………………. 77

3-1 روش پژوهش …………………………………. 77

3-2 جامعه آماری………………………………… 77

3-3 برآورد حجم نمونه……………………………. 78

3-4 روش نمونه گیری……………………………… 79

3-5 ابزار اندازه گیری…………………………… 79

3-6 تعیین پایایی و روایی ابزار اندازه گیری………… 80

3-6-1 برآورد پایایی پرسشنامه…………………….. 80

3-6-2 برآورد روایی پرسشنامه ها…………………… 82

3-7 شیوه جمع آوری اطلاعات………………………… 82

3-8 روشهای تجزیه و تحلیل آماری…………………… 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه ……………………………………….. 85

4-1 توصیف ویژگی های دموکرافیک نمونه آماری…………. 86

4-2- آزمون کالموگروف اسمیرنف…………………….. 89

4-3 مطالعه فرضیه های پژوهش ………………………. 90

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم: اختصار، بحث و نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………….. 94

5-1 اختصار موضوع و روش ها ………………………… 94

5-2 محدودیت های پژوهش…………………………… 99

5-3 پیشنهادات کاربردی ………………………….. 99

5-3-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی ………………. 100

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………… 102

منابع خارجی…………………………………… 108

پیوست ها

پیوست ها……………………………………… 113

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی:

  1. تعیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

1-3-2-اهداف فرعی:

  1. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  3. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

مطالعه ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه