عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

1-12- تعریف عملیاتی اصطلاحات و واژه‌ها

مدیریت موجودی‌ها[1] (IVS)

اثربخشی مدیریت موجودی‌ها، به عنوان متغیر وابسته این پژوهش، بر حسب مشخصه‌های گوناگون تبیین داده می گردد. به دنبال کاری که قبلا در این زمینه انجام شده بود، کارایی مدیریت موجودی با نسبت موجودی‌ها به فروش (IVS) مشخص می گردد. نسبت موجودی‌ها به فروش با تقسیم متوسط موجودی‌ها به فروش محاسبه می گردد. که اطلاعات مربوط به این متغیر از صورت‌های مالی و از نرم افزار ره آورد جدید استخراج شده می باشد. (وهب 2013)

در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی[2](INS)

آن درصد از سهام شرکت در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های باز نشتگی، شرکت‌های سرمایه گذاری و……. می‌باشد. داده‌های مورد نیاز جهت محاسبه در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی از نرم افزار ره آورد جدید استخراج شده می باشد. (زین الدینی 1390)

مالکیت مدیریتی[3] (MAN)

مالکیت مدیریت با نسبت سهام تحت مالکیت مدیریت ارشد تقسیم بر کل تعداد سهام اندازه گیری می گردد که اطلاعات مود نظر جهت محاسبه ماکیت مدیریتی از نرم افزار ره آورد جدید استخراج شده می باشد. (زین الدینی 1390)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دوگانگی وظیفه مدیر عامل[4] (BLS)

در این پژوهش یکی بودن و نبودن رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت از گزارشات هیات مدیره استخراج، و در شرکت‌هایی که این دو پست سازمانی توسط یه نفر اشغال شده بوده مقدار آن یک، و اگر این طور نباشد صفر در نظر گرفته شده می باشد. (وهب 2013)

اندازه هیات مدیره [5](BOA)

در پژوهش حاضر تمامی اعضای هیات مدیره در نظر گرفته شده می باشد.که اطلاعات مربوط به آن از سایت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده می باشد. (زین الدینی 1390)

رشد شرکت[6](GRO):

رشد شرکت بر اساس این مبنا کنترل می گردد که بازده موجودی‌ها، همزمان با رشد، افزایش می‌یابد این نسبت نشان دهنده نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت می‌باشد. که اطلاعات مربوطه از نرم افزار ره آورد جدید استخراج شده می باشد. (وهب 2013)

اندازه شرکت [7](SIZ)

این متغیر با کل دارایی‌های شرکت ارزیابی می گردد. لگاریتم طبیعی دارایی‌ها برای اندازه شرکت بهره گیری شده می باشد. که اطلاعات مربوط به این متغیر از نرم افزار ره آورد جدید استخراج شده می باشد. (وهب 2013)

نسبت سود آوری [8](PRO)

سودآوری با بازده دارایی‌ها مشخص می گردد که با تقسیم سود شرکت‌ها قبل از کسر مالیات تقسیم بر کل دارایی‌ها اندازه گیری می گردد. داده‌های مورد نیاز برای محاسبه نسبت سود آوری از نرم افزار ره آورد جدید استخراج شده می باشد. (وهب 2013)

اهرم شرکت[9] (LEV)

اهرم شرکت با نسبت کل بدهی به کل دارایی‌ها اندازه گیری می گردد. که داده‌های مورد نیاز برای محاسبه اهرم شرکت از نرم افزار ره آورد جدید استخراج شده می باشد. (وهب 2013)

 فشردگی سرمایه [10](CPA)

فشردگی سرمایه با نسبت خالص دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها اندازه گیری می گردد. که اطلاعات مربوط به این متغیر از نرم افزار ره آورد جدید استخراج می گردد. (وهب 2013)

سن شرکت[11] (AGE)

سن شرکت برای این کنترل می گردد که پیچیدگی سازمانی نشان داده گردد زیرا ویژگی‌ها، متغیرها و اولویت‌های یک سازمان نسبت به چرخه عمر شرکت تغییر می‌کنند. این متغیر همچنین با دوره زمانی از تاریخ الحاق تا سال تحلیل نشان داده می گردد. (وهب 2013)

درصد مالکیت بزرگ‌ترین سهمداران BIG)):

برابر می باشد با درصد بزرگ‌ترین سهامدار واطلاعات مربوط به آن از سایت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده می باشد. (وهب 2013)

 درصد مالکیت دارندگاه پیش از 5% سهام شرکت

برابر می باشد با مجموع درصد مالکیت سهامدارانی که بیش از 5% سهام شرکت را در اختیار دارند.

که این متغیر از نسبت منفعت سهامداران دولتی بر کل سرمایه محاسبه می گردد. داده‌های مربوط به این متغیر از سایت پژوهش،توسعه ومطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده می باشد.

 [1]  inventory management

[2]  Institunational Investor Ownership

[3]  Managerial ownership

[4]  board leadership structure

[5]  Board size

[6]  Firm growth

[7]  Firm size

[8]  Profitability

[9]  Firm leverage

[10]  Capital intensity

[11]  Firm age

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

اهداف اساسی این پژوهش عبارت‌اند از:

تبین ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها

مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری