عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-5 تاثیر اطلاعات و تغییرها بر خط مشی افشا بر بهره گیری کنندگان

اطلاعاتی که در صورت های مالی گزارش می گردد تاثیرهای زیر را بر بهره گیری کنندگان از آن دارد:

  1. اگر اطلاعات نامربوط در گزارشها و صورتهای مالی اضافه گردد بازده تصمیم گیری کاهش می یابد.
  2. بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی معمولاً راهنمای فرعی را بیش از واقعیت تخمین می زنند به این معنی که آنها بر این عقیده هستند که اهمیت اطلاعات فرعی بیش از آن چیزی می باشد که آنها واقعاً در اقدام قائل شده اند.
  3. بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی معمولاً برای اطلاعاتی که به هم وابسته هستند بیش از اندازه لازم ارزش قائل می شوند. مانند حجم فروش شرکت، مقدار کالای ساخته شده.
  4. بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی بیش از آن چیز که که عقیده دارند به چند متغیر اصلی متکی می باشند.

مسئله ای که در تغییر دادن شکل و یا وسعت افشاگریهای حسابداری هست این می باشد که بایستی یک زمان یادگیری برای تحلیل گران و بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی در نظر گرفته گردد تا اینکه خود را باشکل و یا تکنیک های جدید تطبیق دهند و اغلب این زمان در دوره ای که تغییر رخ می دهد ضرورت پیدا می کند. رویه مورد بهره گیری و توجیهی که ارجحیت روش جدید را نشان دهد بایستی ذکر گردد و در این مورد بهره گیری کنندگانی که معمولاً داده ها در دسترس آنهاست با انتقادهای خود حتی ممکن می باشد در بهبود انجام تغییر کمک نمایند. مطالعه های انجام شده هنوز نشان نداده اند که بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی قادر به انتفاع از اطلاعات مربوط به موارد تغییر در افشاگری باشند. اگر بقیه شرایط درست باشند، دلیل فقدان بهره گیری از اطلاعات ، عدم آموزش بهره گیری کنندگان در بهره گیری از کارایی های اطلاعات جدید می باشد. در نتیجه گزارشهایی که در فواصل معینی تهیه شده و مورد بهره گیری قرار می گیرند شلوغی اضافه ای را علاوه بر اطلاعات مورد لزوم ایجاد می نمایند که اگر این مشکل پذیرفته گردد، راهنمای بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی برای دستیابی به منافع پیشنهاد شده ، ضروری می باشد. مشکل دیگر به وجودآمده در ارتباط با پردازش اطلاعات انسانی در مورد تغییرها در شکل یا روش  افشای اطلاعات این می باشد که افراد از یک دوره به دوره دیگر ثبوت رفتار منظمی را ارائه می دهند. و این به آن معناست که به اطلاعات اختصار شده به این دید نگریسته می گردد که در دوره های مختلف به یک شکل مشابه تهیه می شوند. بدین لحاظ رعایت ثبات و یکنواختی در افشاگری مالی می تواند ضرورت یابد و از تغییرها در افشاگری مالی بکاهد مگر اینکه احتیاط لازم برای به اطلاع عموم رساندن تغییرها بعمل آید.

 2-1-6 مفاهیم افشای مالی

موضوع بار اطلاعات و مفهوم بار اضافی اطلاعات برای حسابداران موضوع تازه ای نیست. خواه ناخواه با درک مستقیم خوب، بصیرت کافی، قابلیت تطبیق و یا به گونه تصادفی، حسابدار روشهای مختلفی برای کاهش بار اطلاعات ایجاد می نماید. به طوریکه انتظار می رود تاثیرهای حداقل روی اطلاعات انتقال داده شده داشته باشد. که برای این مقصود چهار روش مورد بهره گیری می باشد :

“سازمان بار اطلاعات ” به ساختار تحلیلی و اظهار تعاریف مناسبی بر می گردد که طی آن داده ها می- تواند به یک روش معمولی و معنی دار برای بهره گیری کننده، نشان داده گردد.”تراکم” بر جمع جبری اجزا یک طبقه، به شکلی که بهره گیری کننده نیاز دارد بر می گردد و اطلاعات متراکم به اطلاعات جزئی سازمان یافته ترجیح داده می گردد.”چارچوب” مربوط به روشی می باشد که اطلاعات ارائه می گردد. چارچوب بایستی امکان پردازش ظرفیتهای مختلف بهره گیری کننده و نیازهای داده ای او را فراهم آورد. “برآورد اولیه” فرآیند حرکت از مجموعه اطلاعات به ستاده هایی می باشد که فرض می گردد هم در مباحث معمولی از قبیل قابلیت سودآوری و هم جهت خواسته های افشاء مالی مانند درآمد هر سهم مفید باشد.هر کدام از این تکنیک ها مفید می باشند و حجم اطلاعات مرتبط با همدیگر را کاهش می دهند. همچنین آنها بایستی بتوانند اجزاء بار اضافی اطلاعات را برای بهره گیری کنندگان از داده های مالی مشخص کنند. به هر حال بهره گیری کنندگان داده های جدیدی را درخواست می کنند و یکسری داده های بالقوه مفید، به درخواست حسابرسان مستقل، مراکز دولتی، تحلیل گران مالی و مراکز آموزشی بایستی افشا گردد. همچنین از بعضی جهت ها، حرفه حسابداری بایستی تشخیص دهد که بسیاری از داده ها می تواند برای بهره گیری کننده به جای مفید بودن حتی مضر واقع شوند. سوال این می باشد که چه مقدار از بار اطلاعات را بهره گیری کننده به گونه کارا (موثر) جذب می کند؟

  • در ارتباط به سوال فوق این سوال مطرح می گردد که حسابدار جهت برقراری ساده ترین ارتباط با بهره گیری کننده چطور می تواند از توانایی های او بهترین بهره گیری را نماید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. 1. Organization Of Information Load
  2. 2. Aggregation
  3. 3. Format
  4. 4. Precalculation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردیپ

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید