مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7 انگیزه های هموارسازی سود

الف)افزایش رفاه سهامداران

ب)تسهیل قابلیت پیش بینی سود

ج)افزایش رفاه مدیریت

هر یک از انگیزه های هموارسازی سود در ذیل تشریح می شوند.

2-7-1 افزایش رفاه سهامداران1[1]

انگیزه اصلی مدیران ازهموارسازی سود افزایش ارزش سهام شرکت می باشد زیرا سهامداران حاضرند برای شرکت هایی که دارای سود پایداری هستند بهای بیشتری را بپردازند و در حالت کلی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت هایی دارند که سودهای همواری را گزارش می کنند شرکت هایی که سودهای همواری را گزارش می کنند نسبت به شرکت هایی که سودهای پر نوسانی را گزارش می کنند دارای ریسک کمتری هستند.

مدیریت فرض می کند که سهامداران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای سودهای هموار هستند نشان می دهند، زیرا سودهای هموار نشان دهنده ثبات شرکت می باشد و سودهای پر نوسان دلیلی بر ریسکی بودن عملیات شرکت تلقی می گردد.

هموارسازی سود در راستای هدف کاهش عدم اطمینان مربوط به خالص جریان های نقدی مورد انتظار اقدام می کند و در نتیجه به صرف ریسک پایین تری در قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای می انجاند.

مدیران به این خاطر به  هموارسازی سود روی می آورند که عقیده دارند اگر سودهای همواری را گزارش کنند، نشان از عملکرد خوب آنها دارد و برعکس اگر سودهای پر نوسانی را گزارش کردند نشان از بی ثباتی در شرکت و عملکرد ضعیف آنها دارد.

این نوع استدلال ها از سوی طرفداران فرضیه بازار کارآی سرمایه به باد انتقاد گرفته گردید.

طرفداران فرضیه بازار کارایی سرمایه عقیده دارند که در بازار کارای سرمایه، سهامداران و در کل بازار در مورد رویدادهایی که تاثیری بر جریانات نقدی ندارند، گمراه نخواهند گردید، زیرا بازار این توانایی را دارد که دست کاری های سود را تشخیص دهند.

2-7-2 تسهیل قابلیت پیش بینی سود12[2]

وقتی که هموارسازی سود وجود داشته باشد، مدیریت و سهامداران می توانند راحت تر برنامه ریزی و بودجه بندی کنند. مدیریت می تواند برای سالهای آتی راحت تر برنامه ریزی کند و سهامداران و سرمایه گذاران در محاسبه بازده سهام و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری خود راحت تر اقدام می کنند. مدیران در صورت وجود سودهای پرنوسان نمی توانند براحتی برای آینده برنامه ریزی و بودجه بندی کنند. سهامداران نیز در مورد سودهای قابل تقسیم  و پیش بینی قیمت سهام در آینده با مشکل مواجه خواهند گردید.

پیش بینی جریان های نقدی آتی با توسل به سودهای هموار متوالی نسبت به سودهای واقعی متوالی که در بر گیرنده اقلام غیر مترقبه هستند برتری دارد.

مدیریت به مقصود افزایش توانایی سرمایه گذاران برای پیش بیینی جریان نقدی آتی به هموارسازی سود دست می زنند و وجود هموارسازی سود این امر را تسهیل می کند.

2-7-3 افزایش رفاه مدیریت21[3]

یکی از انگیزه هایی که باعث می گردد مدیریت دست به هموارسازی سود بزند منافع مدیریت می باشد. در اکثر واحدهای تجاری پاداش مدیریت تابعی از سود می باشد و مدیریت برای دریافت پاداش بیشتر دست به

هموارسازی سود می زند( اسفیلد،2003،ص79)32 [4].

یکی دیگر از دلایلی که باعث می گردد که مدیریت دست به هموارسازی سود بزند اینست که مدیریت امنیت شغلی میخواهد. همان گونه که قبلاً نیز اظهار گردید سهامداران در شرکت هایی که دارای سودهای هموار می باشند رغبت بیشتری به سرمایه گذاری نشان می دهند و هم چنین ناپایدار بودن سود را ریسکی بودن شرکت می دانند، پس مدیری که هموارسازی سود نکند احتمال دارد شغل خود را از دست بدهد و بر عکس مدیری که سودهای همواری را گزارش می کند ارزش سهام شرکت را بیشتر می کند و از طرف دیگر سهامداران نیز امنیت شغلی وی را تضمین می کنند.

این موارد به خاطر وجود تضاد منافع بین سهامداران و مدیران اتفاق می افتد زیرا مدیران دنبال منافع مادی و هم چنین امنیت شغلی هستند و سهامداران هم دنبال افزایش ثروت خود می باشند. در بعضی مواقع منافع مدیران موقعی تضمین می باشد که منافع سهامداران تضمین شده باشد و مدیران انگیزه قوی برای افزایش ثروت سهامداران دارند زیرا منافع خود در گرو افزایش رفاه سهامداران می باشد. پس مدیران دست به هموارسازی سود و افزایش رفاه سهامداران میزنند نه به خاطر این موضوع که ثروت آنها زیاد می گردد بلکه به این خاطر که منافع خود تضمین می گردد. مخصوصاً زمانی که این رویداد رخ می دهد که حقوق و مزایای مدیران تابعی از افزایش ثروت سهامداران باشد. در این حالت مدیران با انگیزه ی بیشتری دست به هموارسازی سود خواهند زد.

بر مبنای فرضیه حداکثر سازی پاداش و حق الزحمه مدیریت در شرایطی که بین حق الزحمه و پاداش  مدیریت با ارقام سود حسابداری ارتباط هست، مدیریت آن دسته از روش های حسابداری را انتخاب می کند که هموارسازی سود را در پی داشته باشد و اگر حق الزحمه و پاداش مدیران بر مبنای سود حسابداری باشد در این حالت هموارسازی سود هست و بیشتر از حالتی که سود حسابداری بر مبنای حق الزحمه و پاداش مدیران نیست.

  1. 1. Improving share holders welfare

1.Facilitating the predictability of income

  1. Enhancing the managers welfare

3.Eisfeldt,2003,p79

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردیپ

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری