عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-7 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه:

جامعه آماری این پژوهش، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1382 تا پایان سال 1390 می باشد1[1] (457 شرکت، 3248 سال-شرکت). برای تعیین نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده می باشد:

آغاز شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 یا 30 اسفند ماه نیست حذف شده می باشد (103 شرکت، 717 سال-شرکت).

سپس بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (13 شرکت، 84 سال-شرکت).

در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک 99 تمام مشاهدات) و نیز شرکتهای که کمتر از 2 سال داده داشتند حذف شده اند (60 شرکت، 331 سال-شرکت).

با اعمال شرایط فوق تعداد 281 شرکت (معادل 2116 سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شده اند. طبق شاخص ایکل، از تعداد مذکور 138 شرکت (معادل 1038 سال-شرکت) به عنوان هموارساز سود طبقه بندی شده اند.

 1-8 قلمرو پژوهش:

1-8-1 قلمرو موضوعی:

نظر به اینکه سود یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری می باشد و شناسایی سود و اعلام آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد لذا قلمرو موضوعی این پژوهش مطالعه ارتباط سطح افشاو پدیده هموارسازی سودمی باشد.

1-8-2 قلمرو مکانی:

پژوهش حاضر کوشش در مطالعه سطح افشای کامل اطلاعات وهموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را دارد.

1-8-3 قلمرو زمانی پژوهش:

برای انجام این پژوهش و آزمون فرضیه های آن از اطلاعات و گزارشهای مالی شرکتها از هشت سال بین تاریخهای 1382 الی 1390 بهره گیری شده می باشد.

1 البته از اطلاعات سال 1381 به عنوان سال پایه در محاسبه شاخص ایکل بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اهدف کاربردیپ

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید