مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها

با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت ، آغاز  به تفکیک، نتایج هر فرضیه ارائه شده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش  می پردازیم

 

5-1-1 نتیجه فرضیه اصلی اول

نتایج ارائه شده نشان می دهد که ضریب متغیرهای نمره کلی کیفیت افشا (52/0-) و متغیرهای کنترلی نسبت بدهی ها (04/1) و رشد دارایی ها (46/0-) در سطح %1 و متغیر کنترلی اندازه شرکت (08/0-) در سطح %5 معنادارند. مقدار شاخص عامل تورم واریانس1[1] نیز نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل مدل(3-1) با هم مشکل همخطی ندارند2[2]. معناداری آماره نسبت راستنمایی (82/58) در سطح %1 بیانگر معناداری کلی مدل پژوهش می باشد.

ضریب تعیین مک فادن نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل حدود 3 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند13[3]. نتایج نشان می دهد که مدل (3-1) حدود 58 درصد موارد شرکت های هموارساز و 44 درصد   شرکت های غیر هموارساز را به گونه صحیح پیش بینی نموده می باشد و در کل درصد پیش بینی صحیح کلی مدل (3-1) 11 درصد می باشد. عدم معناداری آماره های هاسمر-لمشو (50/12) و اندروز (64/15) نیز نشان می دهد که بین ارقام پیش بینی شده و واقعی، تفاوت معناداری وجود ندارد که این موضوع بیانگر برازش مناسب مدل (3-1) می باشد.

منفی و معنادار بودن ضریب متغیر نمره کلی کیفیت افشا (52/0-) نشان می دهد که در شرکتهای با کیفیت گزارشگری بالا، هموارسازی کمتری صورت گرفته می باشد. پس، بین نمره کلی کیفیت افشا و هموارسازی سود ارتباط منفی و معناداری هست، لذا فرضیه اول پژوهش رد نشده می باشد.

5-1-2 نتیجه فرضیه اصلی دوم

جهت آزمون فرضیه دوم پژوهش، مدل (3-2) با رویکرد لوجستیک برآورد شده و نتایج آن در نگاره (4-4) ارائه گردیده می باشد. نتایج ارائه شده نشان می دهد که ضریب متغیرهای نمره بهنگامی افشا (38/0-) و متغیر کنترلی اندازه شرکت (08/0-) در سطح %5، و ضریب متغیرهای کنترلی نسبت بدهی ها (05/1) و رشد دارایی ها (51/0-) در سطح %1 معنادارند. مقدار شاخص عامل تورم واریانس نیز نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل مدل (3-2) با هم مشکل همخطی ندارند. معناداری آماره نسبت راستنمایی (94/54) در سطح %1 بیانگر معناداری کلی مدل پژوهش می باشد.

ضریب تعیین مک فادن نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل حدود 3 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند. نتایج نشان می دهد که مدل (3-2) حدود 58 درصد موارد شرکت های هموارساز و 42 درصد شرکت های غیر هموارساز را به گونه صحیح پیش بینی نموده می باشد و در کل درصد پیش بینی صحیح کلی مدل (3-2)، 11 درصد می باشد. عدم معناداری آماره های هاسمر-لمشو (92/12) و اندروز(80/12) نیز نشان می دهد که بین ارقام پیش بینی شده توسط مدل (3-2) و مقادیر واقعی، تفاوت معناداری وجود ندارد و این نتیجه بیانگر توان برازش مناسب مدل (3-2) می باشد.

منفی و معنادار بودن ضریب متغیر نمره بهنگامی افشا (38/0-) نشان می دهد که در شرکتهایی که گزارشات مالی خود را به موقع ارائه می کنند، هموارسازی کمتری صورت گرفته می باشد. پس، بین نمره بهنگامی افشا و هموارسازی سود ارتباط منفی و معناداری هست. این موضوع با پیش بینی ارائه شده در فرضیه دوم پژوهش سازگار می باشد لذا، فرضیه دوم پژوهش نیز رد نشده می باشد.

5-1-3 نتیجه فرضیه اصلی سوم

جهت آزمون فرضیه سوم پژوهش، مدل (3-3) با رویکرد لوجستیک برآورد شده و نتایج آن در نگاره (4-5) ارائه گردیده می باشد. نتایج ارائه شده نشان می دهد که ضریب متغیر کنترلی نسبت بدهی ها (13/1) در سطح %1 و ضریب متغیر رشد دارایی ها (38/0-) در سطح %5 معنادارند. مقدار شاخص عامل تورم واریانس نیز نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل مدل (3-3) با هم مشکل همخطی ندارند.

معناداری آماره نسبت راستنمایی (88/27) در سطح %1 بیانگر معناداری کلی مدل پژوهش می باشد. ضریب تعیین مک فادن نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل تنها حدود 2 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند. نتایج نشان می دهد که مدل (3-3) حدود 58 درصد موارد شرکت های هموارساز و 42 درصد شرکت های غیر هموارساز را به گونه صحیح پیش بینی نموده می باشد و در کل درصد پیش بینی صحیح کلی مدل (3-3)، 9 درصد می باشد. عدم معناداری آماره های هاسمر-لمشو (69/8) و اندروز (47/15) نیز نشان می‌دهد که بین ارقام پیش بینی شده توسط مدل و مقادیر واقعی، تفاوت معناداری وجود ندارد که این نتیجه، توان برازش مناسب مدل (3-3) را مورد تایید قرار می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عدم معناداری ضریب متغیر نمره بهنگامی افشا (01/0) نشان می دهد که نمره قابلیت اتکای افشا در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز تفاوت معناداری با هم ندارد. به عیارت دیگر، هیچ گونه ارتباط معناداری بین نمره بهنگامی افشا و هموارسازی سود وجود ندارد. این موضوع بیانگر رد شدن فرضیه پایانی پژوهش می باشد.

  1. 1. Variance Inflation Factor (VIF)

2 زمانی که مقدار آماره VIF کمتر از 5 (در بعضی دیگر از منابع عدد 10 نیز ذکر گردیده می باشد) باشد، شواهدی از وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل مدل وجود ندارد (کاتنر، 2004).

1 پایین بودن ضریب تعیین مک فادن در مدل های لوجستیک امری معمول می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردیپ

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید