مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژگان و اصطلاحات

افشاء اطلاعات:عبارت می باشد از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت‌های پیوست و صورت‌های مکمل و مفهوم عمومی- تر افشاء، توزیع و ارائه اطلاعات می باشد.حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری بهره گیری کنند و افشای ارائه اطلاعات مالی در مورد یک شرکت،گزارش‌گری مالی سالانه این شرکت‌ها می دانند. سه مفهومی که از افشاء برداشت می گردد عبارت می باشد از افشای کافی،منصفانه و کامل. اصطلاح افشاء کافی بیشتر از بقیه مورد بهره گیری قرار می‌گیرد که به حداقل مقدار افشاء، تصریح دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت‌های مالی مطابقت می کند. افشای منصفانه به هدف اخلاقی برخورد مساوی با همه بهره گیری کنندگان بالقوه در ارتباط با افشای اطلاعات مالی تصریح و افشای کامل به ارائه کلیه اطلاعات مربوط تصریح دارد(احمدپور،1386،12)

 تعاریف هموارسازی سود 

تعاریف متعددی از هموارسازی سود توسط صاحبنظران و محققین حسابداری ارائه شده می باشد که اکثر آنها از نظر مفهومی مشابهت دارند. بعضی از این تعاریف عبارتند از:

“هموارسازی سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سود در حدود سطحی که برای شرکت سطح نرمال به شمار می رود، تعریف می گردد. “

“هموارسازی سود به عنوان روشی که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات جریان اقلام سود گزارش شده در حول سود مورد نظر پیش بینی شده بهره گیری می گردد، تعریف می گردد. “

“هموارسازی سود:اعمال و اقدامات ارادی و آگاهانه ای می باشد که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات سود با بهره گیری از تکنیکهای مشخص حسابداری انجام می پذیرد. “

“هموارسازی سودمی تواند به عنوان روشی تعریف گردد که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات اقلام سود گزارش شده به وسیله حساب آرائی ساختگی (حسابداری)یا واقعی (معاملاتی)بکار گرفته می گردد تا آنرا در حدود جریان سود مورد نظر برساند”)بدری 1387ص. 67).

مدل پژوهش:

برای آزمون اطلاعات پس رویدادی مدل های زیر مورد بهره گیری قرار می گیرد.

1)مدلهای سنتی

2)مدل ایمهاف

3)مدل ایکل

مدل سنتی:

در این مدل فرض می گردد که سود هنگامی هموار شده می باشد که نوسان پذیری سود براساس یک مدل مورد انتظار کاهش داده گردد. مدل سنتی به صورت   ET=ET-1اظهار می گردد. پژوهشگران معمولاً از مدل های خطی طریقه زمانی نظیر مدل باکس- جنکیس11[1]بهره گیری کرده اند. وجه مشترک همه مدلهای مورد انتظار اینست که تمامی آنها سود هر دوره Eγ را تابعی از زمان با یک نرخ رشد ثابت و یا سایر پارامترهای گزینشی فرض می کنند.

1) t=yt-1+(yt-1-yt-2)

2) t=yt-1+α(yt-1-yt-2)+β(yt-2-yt-3)+γ(yt-3-yt-4)

3) t=yt-1(1- t-1)

4) t=  yt-1(1- αt-1+βt-2+yt-3)

یاد آوری میشود که ضرایب α وβ وyگزینشی هستند نماد سود مورد انتظار وt متوسط نرخ رشد در صنعت می باشد اما این مدل یک سری مشکلاتی دارد. ایکل2[2]معتقد می باشد که تحقیقات انجام شده بر مبنای این چهارچوب نظری مشکلاتی ذاتی و متعددی دارند. اولین مشکل این می باشد که بایستی برای آزمون، یک مدل مورد انتظار تهیه کنیم که در واقع کاری پیچیده و ذهنی می باشد. زیرا ممکن می باشد مدل مورد انتظار نتواند فرایند ایجاد و سری زمانی سود را به نحو مطلوب و قابل قبول توصیف نماید.

دومین نقطه ضعف مدل سنتی این می باشد که آزمون، فقط یک متغیرهموارسازی، برای جریان سودهای هموارشده، در یک زمان معینی ممکن می باشد به نتایج متعصبانه ای منجر گردد. زیرا ممکن می باشد یک شرکت در آن واحد از چندین متغیرهموارسازی بهره گیری کرده باشد. از نقاط ضعف دیگر مدل های سنتی اینست که فقط برای یک دوره زمانی هموارسازی را مطالعه می کند و بایستی برای آزمون یک سری زمانی مطالعه گردد و این ضعف در مدل ایمهاف بر طرف گردید.

 مدل ایمهاف1[3]

ایکل معتقد می باشد که ایمهاف اولین محققی می باشد که مدعی شده سودهای هموارشده می تواند تابعی از یک متغیر مستقل دیگری غیر از آن چیز که تا آن وقت یاد شده بوده باشد خود ایمهاف از متغیر مستقل فروش به عنوان جایگزینی مناسب بهره گیری نمود. در مدل ایمهاف آغاز سود و فروش به عنوان متغییر در یک ارتباط رگرسیون زمانی به شکل زیر قرار می گیرند.

(زمان)+βα=سود

(زمان)+βα =فروش

سپس تغییر پذیری برای هر گرسیون بر مبنای اندازه  R2 تعریف می گردد. در نهایت به مقصود تشخیص رفتار هموارسازی سود برای یک شرکت معین دو معیار تعریف می گردد:

1-هموارسازی سود زمانی واقع می گردد که یک جریان هموار سود هست و در همان زمان  ارتباط ای ضعیف بین فروش و سود مستقر می باشد و یا

2-یک جریان هموار سود هست، در حالی که جریان فروش ناهمواری نظاره می گردد.

این روش نیز ضعف هایی داشت که بیشتر آنها را ایکل بیان نمود که در زیر آمده می باشد.

1.Box-Jenkins

 2.Eckel

1.Emhoff

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید