عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این دو روش، جنبه های فردی یا اجتماعی فرایندهای جامعه پذیری را منعکس می کنند. استراتژی جامعه پذیری پیوسته، تصریح دارد به اینکه آیا اعضای سازمانی با تجربه، به عنوان مدل های تأثیر، برای تازه واردها اقدام می کنند. مشکلی که در روش پیوسته هست این می باشد که ارزش ها، عقاید و توجه های مدل تأثیر یا ناظر، تازه وارد را به اندازه زیادی تحت تاثیر قرار می دهد. اگر مدل های تأثیر، انگیزه بالایی داشته باشند و خودشان نوآور تأثیر باشند. تازه واردها احتمالاً همان تأثیر را توسعه می دهند. اگر این طور نباشد، اگر مدل تأثیر، انگیزه بالا و تمایل به تغییر وضعیت کنونی نداشته باشد، تازه وارد گرایش به تأثیر متولی دارد.

در روش جامعه پذیری تاییدی، به تجارب و هویت قبلی تازه واردها ارزش داده می گردد و تشویق می شوند که از این تجارب در تأثیر های جدیدشان بهره گیری کنند. در این روش، تازه واردها همان گونه که هستند پذیرفته می شوند، و سازمان برای تغییر تازه وارد کوشش نمی کند و به مهارت ها و ارزش های او به عنوان مزیت نگاه می کند و آن را تقویت می کند(شائمی برزکی و اصغری، 1389).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی:

  1. تعیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

1-3-2-اهداف فرعی:

  1. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  3. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

مطالعه ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه