عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

نقاط قوت و ضعف نظریه رهبری تحول گرا

رهبری تحول گرا دارای نقاط قوت بسیاری می باشد:

 • اول اینکه رهبری تحول گرا به گونه گسترده ای از دیدگاه های مختلفی مورد مطالعه و پژوهش قرارگرفته می باشد که شامل مطالعه ویژگی های رهبران و مدیر عاملان برجسته در سازمان های بزرگ و معروف می باشد.
 • دوم اینکه در تئوری رهبری تحول گرا، رهبری به مثابه فرایندی مدنظر قرار می گیرد که تنها مسئولیت رهبر نیست بلکه به جای آن، از فعل و انفعال میان رهبران و پیروان پدید می آید.
 • سوم اینکه رویکرد تحول گرا دیدگاهی گسترده از رهبری ارائه می کند که مطرح کننده مقوله ای فراتر از دیدگاه های پیشین نسبت به رهبری می باشد. بسیاری از مدل های رهبری اساسأ بر روی اینکه چگونه رهبران پاداش هایی را برای رسیدن به اهداف با پیروان مبادله می کنند تأکید می نمایند. دیدگاه تحول گرا تصویری گسترده تر از رهبری ارائه می کند که نه تنها شامل مبادله پاداش هاست بلکه دربر گیرنده توجه رهبران به نیازها و رشد پیروان نیز می باشد.
 • سرانجام اینکه رهبری تحول گرا تأکید زیادی بر روی نیازها، ارزش ها و روحیات پیروان دارد.برنز اظهار می دارد که رهبری تحول گرا شامل کوشش رهبران جهت ایجاد استانداردهای بالای مسئولیت اخلاقی در پیروان می باشد.

رهبری تحول گرا هم چنین دارای نقاط ضعف زیر می باشد:

 • یک انتقاد این می باشد که این تئوری فاقد شفافیت مفهومی می باشد. از آنجایی که رهبری تحول گرا شامل طیف گسترده ای می باشد که دربر گیرنده خلق چشم انداز، انگیزه دادن، عامل تغییر بودن، ایجاد اعتماد، پرورش دادن و اقدام کردن به عنوان یک مهندس اجتماعی می باشد، ارائه تعریف روشنی از پارامترهای آن، کار مشکلی می باشد.
 • مشکل دیگر آن می باشد که تئوری تحول گرا به جای اینکه رهبری را رفتاری بداند که افراد بتواند تعلیم داده شوند،رهبری را به عنوان یک خصیصه شخصی یا حالت شخصی تصور می کند.
 • انتقاد دیگر آن می باشد که در رهبری تحول گرا ظرفیت بهره گیری ناصحیح هست. رهبری تحول گرا با تغییر ارزش های افراد و ایجاد چشم انداز جدید در آن ها سرو کار دارد. اما چه کسی تعیین می کند که این چشم انداز جدید واقعأ خوب بوده و به نفع کارکنان و کل سازمان می باشد؟
 • در واقع،چنین به نظر می رسد که ظهور نظریه رهبری تحول گرا، رویکرد دوباره ای می باشد به نطریه صفات مشخصه رهبری تبیین و مطرح شده می باشد (Northouse, 2001: 146-148). البته با در نظر داشتن مطالب اظهار شده، بایستی گفت که پژوهش حاضر مبتنی بر نقاط قوت رهبری تحول گرا می باشد.رهبری تحول گرا توجه زیادی به نیازها و رشد پیروانش دارد و ارتباطات را طوری در میان کارکنان پرورش می دهد که کارکنان احساس می کنند که شغل مهیجی دارند و انگیزش از طریق ایجاد بینشی امیدبخش موجب تحریک ذهن کارکنان در ایجاد فکرهای نو و در نتیجه ایجاد نوآوری در سازمان گشته و ملاحظه ویژه ای به نوآوری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی