عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به مقصود آگاهی از مسایل و معضلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات علمی قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته های مختلف بشری، از روش های علمی بهره گیری گردد ( ایران نژاد پاریزی،1378). مانند ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی می باشد، بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های پژوهش می باشد(خاکی،1379).

هر پژوهش و پژوهشی با یک مسئله آغاز می گردد و مسأله پژوهش موجب ایجاد سؤالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه یا فرضیاتی منجر می گردد. وظیفه محقق این می باشد که با جمع آوری داده ها و اطلاعات از محیط و با بهره گیری از شیوه های علمی پس از تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیات را تأیید یا رد کرده و به سؤالات پژوهش پاسخ دهد. هدف از انتخاب روش پژوهش این می باشد که پژوهشگر مشخص کند که چه شیوه یا روشی را اتخاذ می نماید تا او را هر چه صحیح تر و آسان تر به پاسخ های احتمالی برساند( سرمد و دیگران، 1387).

در این پژوهش کوشش بر آن می باشد تا تأثیر رهبری تحول گرا و نوآوری را بر عملکرد سازمانی مطالعه کند.از این رو بایستی روش ها و ابزارهای پژوهش با در نظر داشتن متغیرها و سؤالات پژوهش طراحی و یا انتخاب شوند. انتخاب روش مناسب یکی از مراحل و فعالیت های اساسی و ضروری در راستای اعتبار بخشیدن به نتایج پژوهش به شمار می رود. بر این اساس در این فصل به معرفی روش پژوهش به کار رفته در این پژوهش پرداخته می گردد که شامل روش پژوهش، ابزار اندازه گیری، جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه، سنجش روایی و پایایی پژوهش و نیز آزمون ها و نرم افزارهای اماری مورد بهره گیری در تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.

1-3 روش پژوهش

هدف از انتخاب روش پژوهش این می باشد که مشخص نماییم برای موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم می باشد و محقق چه روش یا شیوه ای اتخاذ کند تا هر چه سریع تر و صحیح تر به پاسخ سؤالات پژوهش دست یابد(سرمد و دیگران،1387).

به گونه کلی روش های پژوهش در علوم رفتاری را می توان با در نظر داشتن دو ملاک تقسیم نمود:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • هدف پژوهش
 • نحوه گردآوری داده ها

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. کاربردی زیرا در مورد یکی از موضوعات یا مسائل سازمان ها انجام می گیرد و نتایج یافته های کلان آن می تواند برای حل معضلات با پاسخگویی به پرسش های مدیران مفید باشد. و از آنرو که وصف کننده وضع موجود می باشد و تصویری از وضع موجود ارائه می دهد، توصیفی و و از آن رو که دو متغیر مستقل و متغیر وابسته را مورد مطالعه قرار می دهد، همبستگی( رگرسیون چندگانه) و همچنین مبتنی بر معادلات ساختاری می باشد.

هدف پژوهش همبستگی عبارت می باشد از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبسنگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می گردد بین آنها ارتباط هست. این روش علی الخصوص در شرایطی مفید می باشد که هدف آن کشف ارتباط متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده( دلاور، 1380).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی