عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف عملیاتی متغیرها

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی: شامل مولفه دریافت آموزش، تفاهم، طرفداری کارکنان و چشم انداز از آینده سازمان می باشد. و با پرسشنامه استاندارد که شامل 20 سوال می باشد، اندازه‌گیری می گردد.

دریافت آموزش: اندازه دریافت آموزش بر اساس سوال‌های 1 تا 5 پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی سنجیده می گردد.

تفاهم: اندازه تفاهم بر اساس سوال‌های 6 تا 10 پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی سنجیده می گردد.

طرفداری کارکنان: اندازه طرفداری کارکنان بر اساس سوال‌های 11 تا 15 پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی سنجیده می گردد.

چشم انداز از آینده سازمان: اندازه چشم انداز از آینده سازمان بر اساس سوال‌های 16 تا 20 پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی سنجیده می گردد.

پرسشنامه تعهد سازمانی: شامل مولفه تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر می باشد. و با پرسشنامه استاندارد که شامل 23 سوال می باشد، اندازه‌گیری می گردد.

تعهد عاطفی: اندازه تعهد عاطفی شده بر اساس سوال‌های 1 تا 8 پرسشنامه تعهد سازمانی سنجیده می گردد.

تعهد هنجاری: اندازه تعهد هنجاری بر اساس سوال‌های 9 تا 16 پرسشنامه تعهد سازمانی سنجیده می گردد.

تعهد مستمر: اندازه تعهد هنجاری بر اساس سوال‌های 17 تا 23 پرسشنامه تعهد سازمانی سنجیده می گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی:

  1. تعیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

1-3-2-اهداف فرعی:

  1. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  3. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

مطالعه ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه