عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1اهمیت و ضرورت موضوع

از معروف ترین و پرتکرار ترین پرسش های محققین مدیریت استراتژیک سازمان، عملکرد متمایز شرکت و دستیابی به عملکرد سازمانی برتر می باشد. عملکرد برتر که به عملکرد پایدار تصریح دارد ( Crook JR,Brrotton VK, Street VL, Ketchen Dj,2006). پارادایم های مختلفی برای تشریح عملکرد برتر یک سازمان وجود دارند. یکی از پارادایم ها به واسطه کاربرد تئوری دیدگاه منبع محور می باشد. دیدگاه منبع محور نشان می دهد که سازمان ها  اساسا ویژگی ها و مشخصه های خاصی دارند و در طی زمان، ترکیبات مختلفی از منابع و مهارت ها را گرد آوری می نمایند که به آن ها این امکان را می دهد تا بر مبنای قابلیت متمایز، بر منافع خود بیفزایند. (Barney JB.1991). دیدگاه منبع محور، نیاز به اینکه منابع بایستی خصیصه های منحصر به فردی داشته باشند که به سازمان امکان دستیابی به مزیت رقابتی را بدهد؛ برجسته می سازد. از میان خصیصه های منحصر به فرد و مهم ، ارزشمندی، کمیابی، دشواری در تقلید و کپی برداری، عدم قابلیت جایگزینی و تغییرات جزیی اظهار شده می باشد که در ادامه، منابع را به عنوان مجموعه ای از،برای مثال دارایی ها، قابلیت ها و فرایندهای سازمانی، مشخصه های سازمان، اطلاعات و دانش تبیین می دهند.) Barney JB1986). در این مطالعه، منابع قابلیت های فردی از نظر نوآوری و رهبری هستند که به عملکرد سازمانی منتهی می گردند.

با در نظر داشتن گسترش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، اکنون زمان مناسبی برای گسترش فعالیت های اقتصادی و مولد در بخش خصوصی می باشد. صنعت بیمه نیز مانند صنایعی می باشد که وارد محیط خصوصی سازی شده و به همین جهت رقابت بین شرکت های این صنعت افزایش یافته می باشد.

چنانچه بپذیریم بیمه از دو جنبه، یکی از جنبه اقتصادی و دیگری از جنبه آرامش و روحی روانی در تمام زندگی فرد و یا یک خانواده می تواند تأثیر اساسی اعمال نماید، در این صورت می توان به جایگاه واقعی بیمه و توسعه یافتگی دست پیدا نمود، پس بایستی در پی راه هایی بود که بتوان در محیط رقابت کنونی عملکرد را بهبود و بهره وری را افزایش داد. هر چه تعداد شرکت های موفق فعال در بازار بیمه بیشتر گردد نفوذ به بخش های احیاء نشده و یا کمتر احیاء شده  بیشتر می گردد که رشد و توسعه بیمه را موجب خواهد گردید.

این پژوهش از این نظر می تواند مفید باشد که تأثیر متغیرهای نوآوری و رهبری تحول گرا را  به گونه همزمان بر عملکرد سازمان مطالعه کند تا مدیران بتوانند بهترین نوع رفتار رهبری تحول گرا را شناسایی کرده و آن را بروز دهند که کارکنانشان در بهترین شرایط قرار بگیرند، بتوانند ایده های خلاق و نوآورانه خود را پرورش دهند تا در راستای آن سازمان بتواند به عملکرد برتر دست بایستی.

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 7. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 9. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی