عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

8 تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی

الگوی تاکتیکهای شش گانه  وان مانن و شاین[1] ، یکی از رهیافت های معروف برای مطالعه و درک جامعه پذیری سازمانی می باشد. آنها عقیده دارند «آن چیز که یک فرد در مورد نقشهای خود در سازمان می آموزد بستگی به این دارد که چگونه آنها را یاد گرفته می باشد»(وان مانن و شاین:1988). به سخن دیگر بستگی دارد به اینکه  با کدامیک از تاکتیک های ششگانه  جامعه پذیر شده باشد. این تاکتیکها از نظر وان مانن و شاین عبارتند از :

1- تاکتیک جمعی پیش روی تاکتیک فردی : تازه واردها هم بشکل گروهی و هم بشکل فردی جامعه پذیر می شوند. در یک سازمان ممکن می باشد یکی از این تاکتیکها یا هر دو با هم بکار گرفته گردد.

2-تاکتیک رسمی پیش روی تاکتیک غیر رسمی: تاکتیک رسمی به جامعه پذیر شدن کارکنان در فرآیند رسمی سازمان و تاکتیک غیر رسمی به جامعه پذیری از طریق همکاران سابقه دارتر و با نفوذتر تصریح دارد.

3- تاکتیک پشت سرهمی(پیوسته) پیش روی تاکتیک تصادفی : به معنای این می باشد که آیا  از قبل مراحل و مسیر جامعه پذیری  طرح ریزی و برای تازه واردها بطور شفاف و روشن تبیین شده یا خیر؟

4- تاکتیک با ثبات (جا افتاده)پیش روی تاکتیک متغیر: بمعنای این می باشد که آیا برای جامعه پذیری کارکنان از یک جدول زمانی از پیش تعیین شده بهره گیری می گردد یا خیر.

5- تاکتیک سریال در برابر گسسته : اینکه ویژگی های شغل قبلی تازه وارد تأثیر کمک کننده به وی جهت ایفای تأثیر جدید دارد یا خیر؟

6- طرفداری پیش روی عدم طرفداری: اینکه آیا تازه واردها توسط همکاران[2] سابقه دارتر و با نفوذتر از خود(بطورکلی کسانی که جایگاه با اهمیت تری در سازمان دارند) طرفداری می شوند و یا مورد  بی توجهی قرار می گیرند.

جونز[3](2001) دسته بندی دیگری تحت عنوان تاکتیک های نهادی شده[4](جمعی، رسمی، پشت سرهمی، سری و حمایتی) و تاکتیکهای انحصاری[5] یا فردی (نقطه مقابل تاکتکیهای نهادی شده) و همچنین یک تقسیم بندی سه گانه شامل تاکتیک های زمینه ای[6]( جمعی و رسمی)، محتوائی[7](پشت سرهمی و تثبیت شده) و اجتماعی[8](سریال و حمایتی) مطرح نمود(شائمی برزکی و اضغری، 1389).

[1] . Van Maanen & Schein

[2]– Insiders

[3] – Jones

[4] – Institutionalized

[5]– Individualized

[6] – Context

[7]– Content

[8]– Social

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی:

  1. تعیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

1-3-2-اهداف فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  3. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

مطالعه ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه