عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– عناصر رهبری تحول گرا

 1. نفوذ آرمانی (کاریزما): رهبرانی را تبیین می دهد که به عنوان مدل هایی قوی برای پیروان اقدام می کنند. چنانچه یک رهبر تحول گرا باشد، حس تکریم، تحسین و وفاداری را در میان پیروان خود ایجاد خواهد نمود و بر اهمیت داشتن تعهد قوی جهت رسیدن به رسالت های سازمان تأکید خواهد نمود (Gumusluoglu & LLsev, 2009). در اینجا رهبران به عنوان مدلی از تأثیر و الگوی رفتار بوده و قابل تحسین و قابل اعتماد و قابل قبول می باشند. بس در سال 1985 به عنصر کاریزماتیک به عنوان یک نفوذ آرمانی تصریح کرده می باشد که شامل ویژگی های آرمانی و رفتارهای آرمانی می باشد.
 • ویژگی های آرمانی[1] شامل :
 • القای افتخار و غرور به اعضا
 • صرف نظر از تسهیلات فردی به خاطر گروه
 • اقدام کردن به شیوه هایی که باعث تکریم به دیگران می گردد
 • نشان دادن احساس قدرت و شایستگی
 • فدا کردن منافع شخصی به خاطر دیگران
 • اطمینان خاطر دادن از برطرف شدن موانع به دیگران
 • رفتارهای آرمانی[2] شامل:
 • صحبت کردن در مورد مهم ترین ارزش ها و اعتقادات
 • تصریح در اهمیت داشتن یک احساس قوی نسبت به هدف
 • در نظر داشتن نتایج معنوی و اخلاقی تصمیمات
 • طرفداری از امکانات هیجان انگیز جدید
 • گفتگو درمورد اهمیت اعتماد نسبت به یکدیگر (Palmer et al , 2001).
 1. ترغیب ذهنی

این عامل توصیف کننده رهبرانی می باشد که از طریق مشارکت دادن پیروان در ترسیم چشم انداز آینده تعهد آن ها را افزایش داده و ایجاد انگیزه می نماید(Ergeneli, Gohar & Temirbekova, 2007). رهبران تحول گرا ترغیب ذهنی را به مقصود به چالش کشیدن افکار و تصورات و خلاقیت پیروان به کار می گیرند. این امر مستلزم آن می باشد که رهبران، پیروان را در جهت آزمون مجدد روش های سنتی حل مسائل سوق داده و آن ها را به کوشش جهت رویکردهای جدید و خلاق برای انجام کارها تشویق نمایند(Avolio et al , 2004). در چنین حالتی، اشتباهات پیروان مورد انتقاد قرار نمی گیرد و خلاقیت به گونه آزادانه ای تشویق می گردد. رهبران پیروان را جهت کوشش برای ارائه ایده های جدید تشویق می کنند اما بر عقلانیت نیز تأکید دارند (Stone, Russell & Patterson, 2004).

 1. انگیزش الهام بخش

این عامل توصیف کننده رهبرانی می باشد که از پیروانشان انتظارات بالا دارند و به آن ها از طریق انگیزش، الهام می بخشند تا در راستای افزایش تعهد آنان گام برداشته و تحقق چشم انداز مشترک را تسهیل نمایند. در اقدام مدیران سمبل ها و نمادهای احساسی را جهت جلب کوشش های اعضای گروه برای رسیدن به چیزی فراتراز منافع شخصی خود بکار می گیرند و بدین طریق روحیه پیروان برای کوشش جهت رسیدن به اهداف را بهبود می بخشند (Northouse, 2001:138) . این امر به ویژه از طریق نشان دادن همدلی و خوش بینی، درگیر کردن پیروان در ارائه چشم اندازهای آینده و داشتن انتظارات زیاد از آنها انجام می شود(Poper, Mayseless & Castelnovo,2000).

 1. توجه و ملاحظات فردی

در نظر داشتن دیگران، نمایانگر مدیرانی می باشد که جو حمایتی ای ایجاد می کنند که در آن به دقت به نیازهای یکایک پیروان گوش فرا می دهند. رهبران به عنوان مربی و مشاور اقدام می کنند در حالی که کوشش در کمک کردن به پیروان جهت خودشکوفایی دارند. این رهبران ممکن می باشد از تفویض اختیار به مثابه ابزاری جهت کمک به رشد پیروان بهره گیری کنند (Northeuse, 2001:138-139).

[1] .Idealized influence attributes

[2] .Idealized influence behaviors

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی