عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف و نظریه ها

ریشه پارادایم رهبری تحول گرا به قرن شانزدهم، زمانی که تحقیقاتی در مورد پادشاه توسط ماکیاول [1] صورت پذیرفت، بر می گردد. ماکیاول ویژگی ها و رفتار رهبران را برای توسعه نظریه رهبری در درون ساختار فئودالی انگلستان مطالعه نمود. رهبر کسی می باشد که برای بدست آوردن اهداف متعالی، رهبری دیگران را جهت داده و طرفداری می کند. در اوایل این  قرن وبر تعربفی مشابه از ماکیاول از رهبری بیان نمود. وی رهبری را به عنوان منبع نفوذ در دیگران قلمداد کرده می باشد ویژگی های شخصیتی که وبر مورد طرفداری و تأکید قرار داده بود کاریزما نامیده می گردید. تعریف ریشه ای کاریزما آن را برابر با یک استعداد الهی با قدرتی بیش از دیگران که در برگیرنده اعتماد و وفاداری می باشد، اظهار می کند. توصیف کاریزما دقیقا بستگی به نفوذ و برانگیختن پیروان و ایجاد یک بصیرت و بینش در آنان دارد که به عنوان یکی از عناصر کلیدی رهبری تحول گرا به شمار می آید. دیگر نظریه پردازان رهبری مثل هاوس و بس، کاریزما را به عنوان یک عنصر اساسی برای رهبری تحول گرا تعریف کرده اند (آغاز،1387).

برنز رهبری تحول گرا را به عنوان فرایندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را به سطح بالاتری از اخلاق و انگیزه ترقی می دهند، تعریف نمود. این رهبران کوشش می کنند خصوصیات اخلاقی و ایده آل های متعالی مانند آزادگی، عدالت، برابری، صلح و انسانیت را پیرامون خود متجلی سازند و نه خصوصیات پستی مانند ترس، حرص، حسادت و تنفر. در ارتباط با نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، این نظریه بر تقویت نیازهای بالاتر پیروان تأکید می ورزد. از نظر برنز، رهبری تحول گرا توسط هرکس با هر جایگاه در سازمان قابل پیاده شدن می باشد. در این نوع رهبری، افراد می توانند بر همتایان و مافوق ها مانند زیردستان اثرگذاری داشته باشند. این نوع رهبری می تواند در فعالیت های روزمره مردم عادی نیز اتفاق بیفتد، اما این امر، عادی و رایج نیست (یوکل، ترجمه ازگلی قنبری، 496:1382).

بس، رهبر تحول گرا را به عنوان کسی که پیروان را توانمند می سازد و به آن ها در جهت عملکرد فراتر از انتظاراتشان انگیزه می دهد و آن ها را تشویق به پیروی از اهداف دسته جمعی به جای منافع شخصی فوری می کند، تعریف می نماید (Kark,2004).

رهبران تحول گرا، رهبرانی هستند که بر پیروان خود، نوعی نفوذ عمیق و فوق العاده دارند. آن ها کسانی هستند که از طریق تعیین تأثیر، الزامات و وظایف محول شده، پیروان خود را در جهت اهداف معین، هدایت می کنند و بر می انگیزانند. رهبری تبادلی، بر نوعی مبادله منصفانه بین رهبر و پیرو دلالت دارد که منجر به عملکرد عادی و معمول می گردد. رهبری تحول گرا بر الهام بخشی تأکید دارد که منجر به عملکرد بالا می گردد (French & Bell,2003: 302).

در واقع بس، رهبری تحول گرا را به این شکل مشخص می کند: زمانی رخ می دهد که رهبران علایق کارکنان خود را هنگامی که آگاهی و پذیرش اهداف و رسالت گروه را ایجاد می کنند و هنگامی که کارمندانشان را جهت فراتر رفتن از منافع خود به نفع گروه برمی انگیزانند، بسط داده و ترفیع می دهند. بس قید می کند که فائق آمدن بر ماورای علایق خود برای گروه، سازمان و جامعه می باشد. در اصل، رهبری تحول گرا فرایند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی و توانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف می باشد(Nielsen et al, 2009).

رهبری تحول گرا از طریق ایجاد دیدگاهی امیدبخش که باعث تغییر در شرایط کاری کارکنان می گردد به وجود می آید. یک رهبر تحول گرا ارتباطات را طوری در میان کارکنان پرورش می دهد که کارکنان احساس می کنند که شغل مهیجی دارند و انگیزش از طریق ایجاد بینشی امیدبخش موجب تحریک ذهن کارکنان در ایجاد فکرهای نو و در نتیجه ایجاد نوآوری در سازمان گشته و ملاحظه ویژه ای به نوآوری می گردد. در نتیجه هم کارکنان و هم رهبران، دارای سطوح بالاتری از انگیزش و اراده قوی می گردند.

در حقیقت، رهبری تحول گرا نیاز دارد که کارکنان سازمان را در انجام تغییرات و ایجاد یک ساختار و فرهنگی که تأکید اصلی آن بر نوآوری به عنوان یک راه اساسی و اصولی در انجام تجارت می باشد در گیر کند (Porter-O’Grady, 2008).

[1] .Machiavel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 9. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی