عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

 ساختن فضای سازمان

در بیشتر مواقع  افراد از محیطی که در آنجا مشغول بکارند و نوع کاری که در سازمان انجام می دهند، احساس شرمندگی و دلسردی می نمایند و به مرور انگیزه و تمایل خود را از انجام کار و  ادامه فعالیت از دست می دهند. یک مدیر کمال جو و موفق کوشش می کند تا جنبه های مثبت و برجسته سازمانش را به نمایش گذارد و از آنها بصورت عملی و زبانی پشتیبانی کند و کوشش نماید محیطی دلچسب و شغلی در خور علاقه و میل  کارکنانش را به آنها واگذار نماید. چنین مدیری هم در رسیدن به اهداف سازمان موفق خواهد بود و هم رضایت و دلگرمی کارکنانش را شاهد خواهد بود( رضائیان،1374).

 

 

طرفداری از مدیران عالی سازمان

به نظر می رسد که مدیران سازمان یکی از  وظایف مهمی که به عهده دارند این می باشد که از یک طرف برای پیشبرد اهداف سازمان و طرفداری از مدیران عالی کوشش و کوشش نمایند و هیچ  وقت آنان را مورد سرزنش و نکوهش قرار ندهند و از طرف دیگر طرفداری از کارکنان را به عنوان مسئولیت بزرگ خود از یاد نبرند. این مدیران بایستی ضمن طرفداری از مدیران مافوق، کوشش در نزدیک کردن دیدگاه کارکنان به دیدگاه های مدیران عالی و اهداف سازمان نمایند( رضائیان،1374).

رعایت ارزشهای اساسی سازمان

ارزشهای اساسی یک سازمان بیانگر اهمیت آن چیزی می باشد که سازمان به خاطر آن ایجاد شده می باشد و فعالیت می نماید، پس شناخت ارزشهای سازمان و انتقال آن ارزشها یکی از کارهای مهم مدیران در سازمان می باشد. اگر سازمان از ارزشهای قابل قبول و شناخته شده ای پیروی نماید، در آن صورت مسئولیت مدیر آسانتر و روشن تر می باشد و در راه تفهیم و انتقال آن ارزشها به کارکنان موفق تر خواهد بود.

به گونه اختصار وفاداری به ارزشها و اهداف سازمان، احساس تعلق و وابستگی به ماندن در سازمان را  تعهد سازمانی می نامند. در تحقیقی که توسط  ” آلن و می یر“[1] انجام گرفته می باشد مشخص گردید که هر یک از تعاریف تعهد سازمانی حداقل به یکی از ابعاد سه گانه تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر تصریح می نمایند( رضائیان،1374).

مدل آنجل و پری

آنجل و پری[2] برپایه نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، فرق قائل شدند. اگرچه این پرسشنامه یک بعدی درنظر گرفته شده می باشد، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را عیان نمود.

یک عامل به وسیله پرسشهایی مشخص می گردد که تعهد به ماندن را ارزیابی می کنند و دیگری به وسیله پرسشهایی که تعهد ارزشــــی (طرفداری از اهداف سازمان) را اندازه گیری می کنند، مشخص می گـــردد. تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهد تصریح به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن آنجل و پری تصریح به اهمیت تعاملات پاداشها – مشارکتهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد تصریح به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد(هاندلون، 2009).

[1]– Meyer & Allen

[2]. Angle&Perry

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی:

  1. تعیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-2-اهداف فرعی:

  1. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  3. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

مطالعه ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه