عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 


فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش 1

1-1. تعریف مسئله 1

1-2. اهمیت و ضرورت پژوهش 1

1-3. اهداف پژوهش 3

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4. سؤال های پژوهش 3

1-5. متغیرهای پژوهش 3

1-6. فرضیات پژوهش 4

1-7. تعاریف واژه های کلیدی پژوهش 6

1-8. روش شناسی پژوهش 7

1-9. جامعه آماری 7

1-10. روش نمونه گیری 7

1-11. روش تحلیل داده ها 7

1-12. اختصار فصل اول 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 8

2-1. مقدمه 8

2-2. پیشینه پژوهش 9

2-3. تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان 10

2-4. تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران 11

2-5. معرفی بانکداری الکترونیک 12

2-6. جایگاه اینترنت در نظام بانکی 13

2-7. پول الکترونیکی چیست ؟ 14

2-8. پیامدهای اقتصادی گسترش بهره گیری از پول الکترونیکی‌ 16

2-9. اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 17

2-10. کارت اعتباری 18

2-11. POS 24

2-12. ATM 25

2-13. موبایل بانک 26

2-14. اس ام اس(SMS) بانک 27

2-15. مدیریت نقدینگی در بانکها 28

2-16. مطالعه اندازه بهره گیری از بانکداری اینترنتی در ایران 32

2-17. ده سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار 34

2-18. بانک رفاه کارگران ایران 43

2-19. اختصار فصل دوم 49

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 50

3-1. مقدمه 50

3-2.   متغیرها 50

3-3.   فرضیات پژوهش 52

3-4.   نرم افزار تحلیل آماری SPSS 55

3-5.   تحلیل خروجی نرمافزار SPSS 55

3-6.   اختصار فصل سوم 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 59

4-1.   مقدمه 59

4-2.   اظهار نتایج 59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 99

5-1.   مقدمه 99

5-2.   اختصار 99

5-3.   محدودیت های پژوهش 100

5-4.   نتیجه گیری 100

5-5.   پیشنهادات مبتنی بر پژوهش 102

5-6.   پیشنهادات برای تحقیقات آینده 103

منابع فارسی 104

منابع اینترنتی 105

 


 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

هدف کلی : در این پژوهش به دنبال این هستیم که نشان دهیم گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای بهره گیری از این سیستم­ها (خودپرداز، پایانه فروش, اینترنت و پایانه شعب) چه تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد.

اهداف جزئی : مطالعه وضعیت موجود و تاثیر اقدامات صورت گرفته در گذشته بر مدیریت حاکم بر نقدینگی بانک رفاه

ارائه راهکارهای بهینه سازی بهره­گیری از سیستم­های الکترونیکی در جهت افزایش کارایی نقدینگی در بانک رفاه

تشخیص طریقه آینده نگر و پیش بینی مسیر راه آینده با در نظر داشتن وضع موجود در بانک رفاه

  • سؤال های پژوهش

سوالات اصلی:

  • آیا ابزارهای بانکداری الکترونیکی تاثیری بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته می باشد؟
  • پیشرفت کمی و کیفی ابزارهای بانکداری الکترونیک تا چه حدی در مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک رفاه، کنترل هزینه ها و به تبع آن افزایش سودآوری تاثیر داشته می باشد؟

سوالات فرعی:

  • طریقه تغییرات ابزارهای الکترونیک(کارتها، خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب و …) چگونه بوده می باشد.
  • تراکنش های ریالی صورت گرفته توسط هر یک از این ابزارها چگونه بوده می باشد.
  • کارمزدهای رد و بدل شده و وامهای دریافتی و پرداختی با بانک مرکزی و سایر بانکها به چه نحو بوده می باشد.
  • تغییرات بدهکاری و بستانکاری شعب در دوره مورد مطالعه چگونه بوده می باشد.
  • طریقه تغییرات نقدینگی و حجم دارایی کل شعب در دوره مورد مطالعه چگونه بوده می باشد.

مطالعه ارتباط میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه