عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

2اهمیت  و ضرورت جامعه پذیری سازمانی

به چند دلیل ، جامعه پذیری سازمانی ، هم برای افراد و هم برای سازمان از اهمیت ویژه ای  برخوردار می باشد.  دلیل اول اینکه ، اگر مورد کم توجهی یا بی توجهی قرار گیرد،  احتمال   بروز و تکرار رفتارهای بیرون  از چارچوب و هنجارهای سازمانی  توسط تازه واردها بیشتر می گردد.  استمرار این وضعیت موجب شکل گیری  نگرشها و رفتارهای منفی ، تعارضات و کشمکش ها، جابجایی و ترک کار می گردد.  همچنین بالا بودن هزینه فرآیند استخدام و گزینش برای سازمانها و تأثیر جامعه پذیری در موفقیت این فرآیند؛ دلیلی دیگری بر اهمیت جامعه پذیری سازمانی می باشد(فتحی، 1391).

برای سازمانها ، همراهی (عجین شدن) تازه واردها با اعضای گروه و معیارهای عملکرد سازمانی، بسیار مهم می باشد.  جامعه پذیری سازمانی در  سرعت وکیفیت بخشی به  این ویژگی ، تأثیر تعیین کننده ای دارد و این دومین دلیل برای اهمیت جامعه پذیری سازمانی می باشد.  نیاز تازه واردها به دانستن نحوه اقدام در سازمان ، ارزشها، هنجارها، شبکه های منابع  و سیاست های سازمان سومین دلیل بر اهمیت جامعه پذیری سازمانی می باشد(چان و اشمیت[1]، 2000).

دلیل چهارم، تاثیر سریع عوامل سازمانی بر ا فراد و همچنین تاثیر مانده گار و درازمدت بر آنها می باشد. تازه واردها در چند ماه اول،  خود را با شرایط سازمان تطبیق می دهند و  تاثیرات پذیرفته شده در این ماهها ، بر رفتار و عملکردکارکنان مانده گار و عمیق خواهد بود(کوپرتوماس واندرسون[2] ، 2006). دلیل پنجم برای اهمیت جامعه پذیری سازمانی،  به افزایش تناوب تغییرات در سازمانها مربوط می گردد؛  تغییرات متناوبی که از سطح فرد تا سطح سازمان را در بر می گیرد(استیرز و همکاران[3]، 2004). بی ثباتی حاصل از این تغییرات موجب می گردد افراد کار راهه شغلی طرح ریزی شده توسط سازمان را رها کنند و بجای آن به اهداف و کارراهه شخصی[4] خود پایبند شوند. به سخن دیگر پس از هر تغییر، دوباره به جامعه پذیری سازمانی نیاز می گردد(گی و همکاران، 2010).

 

[1] – Chan& Schmitt

[2] – Cooper Thomas& Anderson

[3] – Steers

[4]– Personal career

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی:

  1. تعیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

1-3-2-اهداف فرعی:

  1. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  3. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه