مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در این پژوهش با بهره گیری از داده‌های تاریخی1390-1382مربوط به 138 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط بین سطح افشای شرکتی (قابلیت اتکاء وبه موقع بودن) و هموارسازی سود مطالعه گردیده می باشد. داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار تدبیر پرداز و آزمون فرضیه‌ها توسط نرم افزار آماری Eviews7 انجام شده می باشد. از آنجایی که بهبود سطح افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هموارسازی کمتر سود را به همراه دارد. فرض اصلی این پژوهش آن می باشد که بین سطح افشاء وهموارسازی سود ارتباط منفی هست. در این پژوهش برای اندازه گیری سطح افشاء (به موقع بودن و قابل اتکاء بودن) از مدل ثقفی و ملکیان (اطلاعات افشا شده بر اطلاعاتی که بایستی افشا گردد) بهره گیری گردیده می باشد و هموارسازی سود شرکتها با بهره گیری از مدل ایکل برآورد گردیده می باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین سطح افشاء وهموارسازی سود ارتباط منفی معنا داری هست همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از وجود ارتباط منفی معناداری بین به موقع بودن و هموارسازی سود می‌باشد.و یافته های پژوهش نشان می دهد قابلیت اتکاء افشاء در شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز تفاوت معناداری با هم ندارند.

کلمات کلیدی: سطح افشاء، هموارسازی سود، به موقع بودن، قابلیت اتکاء.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردیپ

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید