عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6 تکنیک ها ی هموارسازی سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری، مدیریت انتخابهایی جهت تغییر سود گزارش شده در اختیار دارد. انتخاب هر یک از اصول یا روش های اجرای حسابداری یا هرگونه فعالیتی که در محدوده اختیارات مدیریت می باشد، می تواند به صورت قابل درکی برای تغییر اقلام سود گزارش شده بکار گرفته  گردد.

بهره گیری از یک روش اجرا ممکن می باشد سبب هموارسازی گردد و انتخاب روش دیگر ممکن می باشد نتیجه معکوس داشته باشد. دو نوع طرح هموارسازی سود هست. تصمیمات حسابداری که روی سطح سود گزارش شده برای چند دوره بعد تاثیر می گذارد و تصمیماتی که فقط سود را از بین دوره های موفق منتقل می نماید. معضلات حسابداری برای مزایای سرمایه گذاری یا ادغام در اولین دسته تصمیمات قرار می گیرد. تصمیمات نوع دوم در ارتباط با دارائیها و بدهیهای کوتاه مدت، تعیین تعهدات، قیمت گذاری موجودیها، محاسبه پیش پرداخت هزینه و غیره می باشد (بدری، 1378،ص125)1.

تصمیمات هموارسازی موثر بایستی در قلمرو اصول پذیرفته شده حسابداری باشد. طرح هموارسازی نمی بایست مدیریت را مجبور به افشای حقیقت دستکاری نماید و مثل اینکهً نمی بایست سبب گردد که حسابرس اظهار نظر مشروط نماید.

افشا ممکن می باشد منافع دستکاری را زائل نماید. طرح هموارسازی بایستی دربر گیرنده تفسیر حسابداری یک واقعه باشد نه خود واقعه. به بیانی دیگر دستکاری سود مسئله شکل و فرم می باشد و مسئله ذات یا وجود آن نیست. در ذیل بعضی از تکنیکهای هموارسازی سود مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد:

2-6-1 دستکاری در درآمد ناویژه12

یکی از روش های هموارسازی سود انتقال درآمد ناویژه از دوره ای به دوره ای دیگر می باشد. با در نظر گرفتن آگاهی واقعی یا انتظارات از نتایج عملیاتی دو دوره حسابداری، سرعت یا تاخیر در ارسال محصول یا صورتحساب که سبب تسریع یا تاخیر در شناخت درآمد می گردد، ممکن می باشد تا اندازه ای سبب هم سطح سازی سود دو دوره گردد. تاثیر انتقال درآمد ناخالص ممکن می باشد بطور خاص در سازمانهای خدماتی که مقدار هزینه مستقیم مرتبط با چنین درآمدهایی بسیار کمتر از شرکت های تجاری یا تولیدی می باشد، مؤثرتر باشد. در بسیاری موارد اندازه تاثیر روی سود ناویژه از این منبع بسیار ناچیز می باشد، زیرا فقط فعالیت های مالی که مستعد چنین انتقال هایی هستند نسبتاً نزدیک تاریخ بستن حسابها وقوع می یابند. چنانچه سازمان تعداد نسبتاً کمی از ثبت فعالیت درآمد داشته باشد که هر یک در بر دارنده مبلغ قابل توجهی باشد، تاثیر انتقال بین دوره ای درآمد می تواند اساسی باشد.

در مواردی که دریافت وجوه فروش به صورت اقساطی می باشد، چنانچه امکان تعیین اطمینان منطقی از دریافت نهایی درآمد در فروش یا ارائه خدمات وجود نداشته باشد، شناخت درآمد به تعویق می افتد و اما هنگامیکه ابهامی در مورد دریافت نهایی وجود نداشته باشد، شناخت درآمد در زمان فروش انجام می شود. این آزادی اقدام به مدیریت قدرت انتقال ناویژه را از دوره ای به دوره دیگر می دهد.

در فروش هایی که مبتنی بر پیش دریافت اقساطی می باشد(تحویل کالا مبتنی بر آخرین قسط می باشد)، شناخت درآمد ناشی از این گونه فروش ها بایستی تا تحویل کالا به تاخیر بیفتد. اما چنانچه تجربه نشان می دهد که این نوع فروش ها اکثراً منجر به تحویل کالا می گردد، شناخت درآمد می تواند پس از دریافت بخش عمده ای از قیمت کالا صورت می پذیرد. در این نوع فروش نیز مدیریت توانایی و اختیار انتقال درآمد از دوره ای به دوره ای دیگر را دارد.

1.Manipulation of gross revenue

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تبین ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی وهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اهداف جزیی

1) تبیین ارتباط بین سطح افشای شرکتها وهموار سازی سود

2) تبیین ارتباط بین به موقع بودن شرکتها و هموار سازی سود

3) تبیین ارتباط بین قابل اتکا بودن سطح افشاء وهموارسازی سود

 اهدف کاربردیپ

نتایج این پژوهش میتواند مورد بهره گیری مدیران مالکان و سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد

ارتباط بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری