عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

امروزه اگر شرکت‌ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند و قابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس های معتبر جهانی عرضه نمایند و از این طریق بتوانند سرمایه‌های کم هزینه و بلند مدتی را جذب کنند، عواملی مانند یک برنامه ریزی منظم مدون تحت نظام حاکمیت شرکی ضررورت دارد.  و همچنین  انبارها یکی از حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های تولیدی می‌باشد. زیرا با ارزش‌ترین دارایی‌های مجموعه در آنجا نگهداری می گردد. لذا بهره گیری از بروزترین و بهترین روش‌های انبارگردانی و کنترل موجودی یکی از نیازهای اساسی صنایع تولیدی می‌باشد . در این  پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی هاشرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره، درصد مالکیت سرمایه­گذاران ، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیأت مدیره، ازجمله مکانیزم­های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده در این پژوهش هستند ومدیریت موجودی ها  نیز شامل شاخص نسبت  مدیریت موجودی ها ( نسبت متوسط موجودی ها به فروش ) می باشد. با نمونه‌ای مشتمل بر110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وبا به­کارگیری داده‌های سال­های1390-1385 (قلمرو زمانی7 ساله) وبا بهره گیری از تکنیک رگرسیون فرضیه‌های پژوهش موردآزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه وتحلیل حاکی ازآن می باشد که:

  • بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودیها ارتباط ای وجود ندارد .
  • بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودیها ارتباط معنادار مثبتی هست.
  • سهامدار عمده و مدیریت موجودیها ارتباط معنادار منفی هست .
  • بین مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودیها

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی – ساختار مالکیت- مدیریت موجودی ها- سرمایه­گذاران نهادی- مالکیت عمده

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

اهداف اساسی این پژوهش عبارت‌اند از:

تبین ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین ارتباط مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها

مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری