شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول 2-1: تعاریف جامعه پذیری سازمانی…………….. 16

جدول 2-2: نتایج و پیامدهای احتمالی سطوح مختلف تعهد سازمانی اثرگذار بر کارمندان……………………………. 50

جدول 2-3 نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد، گروه، سازمان……………………………………….. 52

جدول 3-1 مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه جامعه پذیری و تعهد سازمانی………………………………………. 80

جدول 3-2: ضرایب پایایی کل پرسشنامه‌های جامعه پذیری و تعهد سازمانی………………………………………. 81

جدول 3-3: ضرایب پایایی زیرمقیاس‌های پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی………………………………………. 81

جدول 3-4: ضرایب پایایی زیرمقیاس‌های پرسشنامه تعهد سازمانی 82

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان دانشگاه بر حسب جنسیت 85

جدول 4-2: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن…….. 86

جدول 4-3: توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی…….. 87

جدول 4-4: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت 88

جدول 4-5: نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف…………… 89

جدول 4-6: نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین جامعه پذیری و مولفه های آن با تعهد سازمانی…………………………. 90

جدول 4-7 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ارتباط هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد عاطفی………………… 91

جدول4-8: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ارتباط هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد هنجاری……………….. 92

جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ارتباط هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد مستمر………………… 92

 

 

 

 

 

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 2-1طبقه بندی روش های جامعه پذیری سازمانی…………………………………………………….. 24
نمودار 4-1 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت……………………………………. 86
نمودار 4-2 توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن ……………………………………………………….. 87
نمودار 4-3 توزیع  نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………. 88
نمودار 4-4 توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سنوات……………………………………………………. 89

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف کلی:

  1. تعیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

1-3-2-اهداف فرعی:

  1. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  2. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.
  3. تبیین ارتباط بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه.

مطالعه ارتباط بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه