عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهای SWOT و BSC واولویت بندی استراتژی ها با بهره گیری از روش ANP

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست نمودارها

 

نمودار3-1:فرآیند برنامه ریزی استراتژیک هاکس 31

نمودار3-2:فرآیند کلی برنامه ریزی استراتژ یک 31

نمودار3-3: فرآیند شناسایی عوامل داخلی و خارجی سازمان 35

نمودار3-4: ساختار سلسله مراتبی SWOT و ساختار شبکه ای SWOT 49

نمودار3-5: فرآیند تدوین و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش شرکت سبلان تهویه 66

نمودار4-1: مدل ANP برای تحلیل SWOT شرکت سبلان تهویه 81

نمودار4-2: وابستگی درونی بین گروههای SWOT 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فهرست جداول:

جدول 3-1: تجزیه و تحلیل SWOT 41

جدول 3-2: مقیاس 1-9 ساعتی برای اولویت بندی AHP 53

جدول 3-3: شاخص ناسازگاری تصادفی 58

جدول 4-1:  لیست نقاط قوت مدیریت دانش شرکت سبلان تهویه 71

جدول 4-2: لیست نقاط ضعف مدیریت دانش شرکت سبلان تهویه 72

جدول 4-3: ماتریس ارزیابی وضعیت داخلی 73

جدول 4-4: لیست فرصتهای پیش روی مدیریت دانش سازمان 75

جدول 4-5: لیست تهدیدات مدیریت دانش سازمان 75

جدول 4-6:   ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مدیریت دانش سازمان(EFE) 77

جدول 4-7: ماتریس SWOT مدیریت دانش سازمان 78

جدول 4-8: مقیاس اصلی ارقام قطعی 82

جدول 4-9: ماتریس مقایسه زوجی گروههای SWOT 83

جدول 4-10: ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل 84

جدول 4-11: ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل 84

جدول 4-12: ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل 84

جدول 4-13: محاسبه ی اولویت های نهایی فاکتورهای SWOT 86

جدول 4-14: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 88

جدول 4-15: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 88

جدول 4-16: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 89

جدول 4-17: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 89

جدول 4-18: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 90

جدول 4-19: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 90

جدول 4-20: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 91

جدول 4-21: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 91

جدول 4-22: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 92

جدول 4-23: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 92

جدول 4-24: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 93

جدول 4-25: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 93

جدول 4-26: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 94

جدول 4-27: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 94

جدول 4-28: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 95

جدول 4-29: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 95

جدول 4-30: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 96

جدول 4-31: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 96

جدول 4-32: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 97

جدول 4-33: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 97

جدول 4-34: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 98

جدول 4-35: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 98

جدول 4-36: مقایسه اولویت  استراتژی های مدیریت دانش سازمان بر اساس روش ANP 100

جدول 5-1:  ماتریس SWOT مدیریت دانش سازمان 104

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش

می توان گفت هر تحقیقی شامل دو دسته کلی و هدف های ویژه می باشد، هدف کلی پژوهش همان موضوع پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند .

هدف های ویژه نیز از هدف های کلی نشأت می گیرد و به صورت صریح مراحل انجام پژوهش را نشان می دهد و چارچوب مناسبی برای تجزیه تحلیل های آماری ارایه می دهد . بر این اساس می توان هدف های پژوهش را به صورت زیر برشمرد:

هدف کلی :

طراحی و تدوین استراتژی مدیریت دانش در شرکت سبلان تهویه و اولویت بندی استراتژی ها

هدف های ویژه:

  • شناسایی مدل های تدوین استراتژی دانش در سازمان .
  • شناسایی اقدامات انجام شده در زمینه طراحی استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه
  • معرفی مدیریت دانش و شناخت چارچوب تئوریک پژوهش

تدوین استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهای SWOT وBSC واولویت بندی استراتژی ها با بهره گیری از روش ANPمطالعه مورد-PU74JGY0