عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول:

جدول1-1 اسامی شرکت های بیمه خصوصی.. 9

جدول 1-2: ویژگی خدمات و تأثیر آن ها بر فرآیند نوآوری.. 36

جدول 1-3: مدل تحلیلی و ترکیب سوالات پرسش نامه مدیران و متغیر مورد مطالعه در هر سوال. 55

جدول 2-3: مدل تحلیلی و ترکیب سوالات پرسش نامه کارمندان و متغیر مورد مطالعه در هر سوال. 56

جدول 3-3 سنجه های طیف لیکرت.. 56

جدول4-3 ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی کل و میانگین واریانس استخراجی.. 58

جدول 1-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت (کارمندان). 65

جدول 2-4 توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات (کارمندان). 66

جدول 3-4 توزیع فراوانی مربوط به سن (کارمندان). 67

جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار (کارمندان). 69

جدول 5-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت (مدیران). 70

جدول 6-4 توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات (مدیران). 71

جدول 7-4 توزیع فراوانی مربوط به سن (مدیران). 72

جدول 8-4 توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار (مدیران). 73

جدول 9-4 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش.. 75

جدول 10-4 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش.. 75

جدول 11-4 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش.. 76

جدول 12-4: بارهای عاملی متغیر رهبری تحول گرا 77

جدول 13-4: بارهای عاملی متغیر نوآوری.. 78

جدول 14-4: بارهای عاملی متغیر عملکرد سازمان. 79

جدول 15-4  ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد سازمان). 83

جدول 16-4  ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد سازمان). 86

جدول 17-4  ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد سازمان). 89

فهرست اشکال و نمودارها:

شکل 1-2: عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی (Hill & Jones, 2007:086). 31

شکل 2-2: تأثیرات مثبت نوآوری(Hill & Jones,2007:91). 32

شکل 3-2 چرخه فرآیند توسعه خدمات جدید (fitzsimmons, J.A & Fitzsimmons, M.J., 2000:18). 35

شکل 4-2: فرآیند عمومی و گام به گام نوآوری در خدمات ( نصیر زاده و ناجی، 1387: 110). 37

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل5-2 انرژی خود را به کدام سمت هدایت کنیم؟ ( نصیر زاده و ناجی، 1387: 113). 38

شکل 6-2: عوامل کلیدی موفقیت در نوآوری ( Lee, 2009). 40

شکل 7-2 مدل مفهومی پژوهش.. 49

نمودار1-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی جنسیت (کارمندان). 66

نمودار 2-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سطح تحصیلات (کارمندان). 67

نمودار3-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی سن (کارمندان). 68

نمودار 4-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی سابقه کار (کارمندان). 69

نمودار 5-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی جنسیت (مدیران). 70

نمودار 6-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سطح تحصیلات (مدیران). 71

نمودار 7-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی سن (مدیران). 73

نمودار 8-4 نمودار میله ای مربوط به فراوانی سابقه کار (مدیران). 74

شکل 1-4 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر. 82

شکل 2-4 مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب(t-value). 82

شکل 3-4 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر. 84

شکل 4-4 مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب(t-value). 85

شکل 5-4 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر. 87

شکل 6-4 مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب(t-value). 88

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی

مطالعه تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در شعب مرکزی بیمه های خصوصی در شیراز

2-3-1 اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر رفتار آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ویژگی آرمانی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ترغیب ذهنی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر انگیزش الهام بخش بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر ملاحظات فردی بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری محصول و خدمات بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری فرایند بر عملکرد سازمان
 • مطالعه تاثیر نوآوری کلی سازمان بر عملکرد سازمان

4-1 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش

1-4-1 سؤال اصلی

رهبری تحول گرا و نوآوری چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارند؟

2-4-1 سؤالات فرعی

 1. رفتار آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 2. ویژگی آرمانی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 3. ترغیب ذهنی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 4. انگیزش الهام بخش چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 5. ملاحظات فردی چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 6. نوآوری محصول و خدمات چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 7. نوآوری فرایند چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟
 8. نوآوری کلی سازمان چه تأثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی