مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 2-3-4-جمع هزینه‌های مربوط به موجودی‌ها

تصمیم گیری درمورد موجودی‌ها، تحت تاثیر هزینه‌های سفارش، نگهداری و فقدان موجودی‌های کافی قرار می‌گیرد. هریک از این هزینه‌ها با ذکر مثال‌هایی در زیر تشریح می گردد.

هزینه سفارش موجودی‌ها شامل اقلام زیر می باشد.

هزینه بدست آوردن فهرست‌ها قیمت‌ها و آخرین قیمت‌های فروشندگان

هزینه تهیه و به تصویب رسانیدن سفارش خرید

هزینه فعالیت‌های دریافت و مقابله کالای تحویلی با سفارش

هزینه نگهداری موجودی‌ها شامل اقلام زیر می باشد:

هزینه تامین مالی وجوه صرف شده در موجودی‌ها

هزینه‌های سوخت، روشنایی و استهلاک تسهیلات انبار

هزینه جابجا کردن موجودی‌ها

هزینه بیمه موجودی‌ها

هزینه فاسد شدن، نابابی و از بین رفتن موجودی‌ها

هزینه‌های پرسنلی انبار

هزینه فقدان موجودی‌های کافی شامل موارد زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هزینه فرصت از دست رفته ناشی از فروش‌های از دست رفته

هزینه اجرای عملیات تولیدی با کارآئی کم

هزینه جایگزینی مواد اولیه بالنسبه گران

هزینه جرائم ناشی از عدم اجرای به موقع قراردادها

از میان هزینه‌های سه گانه مشروح بالا، هزینه‌های سفارش و نگهداری موجودی‌ها، در محاسبه با صرفه‌ترین مقدار سفارش و هزینه فقدان موجودی‌های کافی در تعیین حد تجدید سفارش مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.

با صرفه‌ترین مقدار سفارش[1] که با اختصار EOQ نامیده می گردد، مقدار سفارش یک قلم معین از موجودی‌ها می باشد که موجب تحمل کمترین هزینه در طول دوره مالی می گردد. همان گونه که قبلا گفته گردید، هزینه‌هایی که برای تعیین با صرفه‌ترین مقدار سفارش مد نظر قرار می‌گیرد هزینه سفارش و هزینه نگهداری می باشد. با صرفه‌ترین مقدار سفارش، برای هر یک از اقلام موجودی به گونه جداگانه و با در نظر داشتن پارامترهای مربوط محاسبه می گردد.

با صرفه‌ترین مقدار سفارش برای یک قلم معین از موجودی‌ها هنگامی بدست می‌آید که مجموع هزینه‌های دو گانه مشروح بالا، حداقل گردد. این حداقل نیز مقارن با مقداری از سفارش می باشد که در آن، جمع هزینه سفارش مساوی جمع هزینه نگهداری باشد.

هنگامی که مقدار کالا در هر بار سفارش کم باشد، جمع هزینه سفارش در یک دوره مالی در سطحی نسبتاً بالا قرار می‌گیرد زیرا تعداد دفعات سفارش زیاد می گردد. اما از آنجایی که اقلام نگهداری شده به عنوان موجودی به گونه متوسط کم می باشد، جمع هزینه نگهداری نیز بالنسبه کم خواهد گردید. بر عکس، هنگامی که مقدار کالا در هر بار سفارش زیاد می باشد، جمع هزینه سفارش کم و جمع هزینه نگهداری زیاد خواهد گردید. منحنی مجموع هزینه‌های سفارش و نگهداری، در نقطه تقاطع منحنی‌های جمع هزینه سفارش و جمع هزینه نگهداری، حداقل می باشد که معرف نقطه با صرفه‌ترین مقدار سفارش یا EQO می باشد. کلیه مقادیر واقع در طرفین این نقطه (EQO)، موجب تحمل مجموع هزینه بیشتری می گردد.

برای یافتن نقطه EQO چند روش هست. روش اول آزمون خطا[2] می باشد که در آن آغاز مجموع هزینه‌ها در مقادیر مختلف سفارش محاسبه و سپس به گونه تقریبی مقدار EQO که کمترین مجموع هزینه را داشته باشد انتخاب می گردد. این روش وقت گیر می باشد و از دقت کافی نیز برخوردار نیست. روش دوم، انعکاس منحنی‌های هزینه سفارش و هزینه نگهداری در یک نمودار و یافتن نقطه حداقل جمع هزینه به گونه نظری می باشد. علیرغم کمکی که این گونه نمودارها به درک مفاهیم مدل می کند، اما روشی عملی و دقیق محسوب نمی‌گردد.

[1] Economic order quantity ,EOQ

[2] Trial and error

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

اهداف اساسی این پژوهش عبارت‌اند از:

تبین ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

تبیین ارتباط مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها

مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید