روشی واسه مشاهده عروق خونی پس از تزریق یه رنگ radioopaque که  روی اشعه ایکس به تشریح انجام می شه. این روش می تونه در نگاه کردن عروق  در خیلی از  نقاط بدن ، از جمله مغز، گردن (carotids)، قلب، آئورت، قفسه سینه، مدار ریوی، کلیه، دستگاه گوارش، و اندام های دیگه مهم باشه.کار مهم دستگاه آنژیوگرافی یا رگ نگاری  تصویربرداری از رگهای خونیه. دستگاه آنژیوگرافی خیلی با اهمیته و باید  هر چی زودتر به مشکلات و خرابی اون رسیدگی شه. در این وسیله روشای مختلفی  واسه تصویربرداری استفاده می شه که در این بخش با اون آشنا میشین.

Fluorescein Angiography

آنژیوگرافی فلورسین به خاطر تشخیص مشکلات شبکیه چشم و بیماریای مربوط به سیستم خونرسانی اون انجام می شه .

ماده سدیم فلورسین ( sodium Fluorescein ) به وسیله سرنگ به داخل ورید در دست مریض تزریق می شه . این ماده به سمت عروق خونی چشم جریان پیدا میکنه .

در این آزمون نیاز به به کار گیری اشعه x نیس . عوضش ، مجموعه سریعی از عکسهای فتوگرافی close-up از چشم مریض جفت و جور می شه .

در این آزمون در دو نوبت فتوگرافا جفت و جور می شن . مجموعه اول بدون این دست اون دست کردن بعد از تزریق دارو و مجموعه دوم تقریباً ۲۰ دقیقه بعد از اینکه ماده از سیستم عروقی مریض منتقل شده جفت و جور می شه . آزمون حدود یه ساعت به طور میرسه .

آنژیوگرافی بطن چپ(  Ventriculography )

نماهای ْ و RAO 30    ْ با زاویه کرانیال ۲۵ تا ْ۳۰ LAO 60

– ۱۳ در ثانیه  ۱۵ ml 45-40 ماده حاجب

با آهنگ ml تزریق

شریانای کرونری

به خاطر نمایان کردن مناسب شریان کرونری چپ و شاخه های LAD و Circumflex  اون در نماهای

با زاویه زیاد همراه با   *۳۰-۲۵RAO با زاویه کم و RAO با زاویه زیاد، قدامی_ خلفی ، LAO

زاویه در جهت کرانیال آنژیوگرام جفت و جور می شه.

شریان کرونری راست رو معمولا میشه در نماهای LAO و ْ۶۰ RAO ْ۳۰   دید.

۹ -۷ ماده حاجب تزریق می شه. ml

قوس آئورت

نماهایRAO و  ۶-۳ ، FPS،  با LAO

تزریق ۲۰ میلی لیتر در ثانیه و حجم کلی ۲۵ میلی لیتر

شریان ساب کلاوین یا بی نام( ( innominate

نماهای روبرو و ابلیک

و حجم کلی ۱۰ میلی لیتر ۵ml/s تزریق

شریان ورتبرال

lateralنماهایtown و

۱۰mlبا حجم کلی ۷ml/s تزریق

شریانهای کاروتید

گردش خون اکستراکرانیال

نماهای روبرو و لترال و در صورت ضرورت ابلیک

تزریق ۵ml/s با حجم کلی ۷ml

گردش خون اینتراکرانیال

نماهای فرونتال(تیوب به مقداری که سقف اربیت روی پتروس بیفته زاویه میگیره)و لترال

۱۰mlبا حجم کلی۷ml/sتزریق

آئورت شکمی

APآنژیوگراما در نماهای و در صورت ضرورت ابلیک و لترال جفت و جور می شه

۵۰-۴۰میلی متر ماده حاجب با آهنگ ۲۵-۲۰ میلی متردر ثانیه تزریق می شه

۲ FPSآنژیوگرام با  به مدت۴-۲ ثانیه،

۱FPS به مدت۵-۳ ثانیه،

۱/۲FPS به مدت ۸-۶ ثانیه جفت و جور می شه.

آنژیوگرافی سلکتیو رنال

در نمایAP باتزریق۵ml/s  با حجم کلی -۸۱۰ ml

با آهنگ ۲FPSبه مدت ۲ ثانیه واسه فاز شریانی و

۱/۲FPSبه مدت ۸ ثانیه واسه فازای نفروگرام و وریدی

منبع این مطلب

منبع : hidoctor.ir