: آنژیوگرافی از راه عروق دست و کشاله ران صورت قبول میکنه این روش درمانی در چه زمینه هایی موثره آدمایی که در برابر دچار شدن به مریضی عروق کرونر قرار دارن با این روش مورد آزمایش قرار می گیرن و شدت مریضی اونا بررسی می شه درمانای دارویی مختلفی واسه این افراد در نظر گرفته می شه که با کمک آنژیوگرافی این افراد در مراحل درمانی جور واجور قرار می گیرن.البته این روش جراحی میی تونه مشکلات جانبی همراه داشته باشه و در شرایط خاص انجام شه.

درسالای گذشته پیشرفتای علمی وتحقیقات زیادی درحال انجامه تا استفاده ازوسایل جدید وتکنیکای جدیدتر وکم خطرتری واسه راحتی مریض وکاهش مشکلات احتمالی وترخیص زودرس بیمارازبیمارستان بکارگرفته شه.همونطور که میدونیم آنژیوگرافی روش قطعی ونهایی تشخیص مریضی عروق کرونر و بسیاری ازبیماریای قلبیه که واسه تعیین شد ت ومحل تنگی وانتخاب نوع درمان وتعیین خطر وپیش آگهی مریضی عروق کرونرانجام می شه وبدلیل گسترش بالای بیماریای قلبی وعروقی انجام این روش بسیارمعمول وحتی درمراحل اولیه مریضی سریع درحال زیاد شدنه وبه دکتر وبیماربسیارکمک کننده س تا بهترین نوع درمانای دخالتی یا جراحی قلب یا درمان دارویی مناسب رو انتخاب کنه .

درروش عادی وسنتی که درتمام مراکز درمانی دنیا وایران بازم عادی ودرحال ا نجامه روش ترانس فمورال که با بی حسی موضعی تحت شرایط استریل دراتاق عمل آنژیوگرافی ازراه شریان رانی ازکشاله ران انجام می شه این روش که سال هاست به وسیله متخصصین قلب وعروق انجام می شه وبسیاری ازهمکاران این روش رو باتجربه ومهارت خوبی وبدون آسیب انجام می شه ولی دربعضی ازبیماران هم دارای عوارضی ازجمله : خطر خونریزی داخلی یا خونریزیای سطحی وزیرپوستی وخون مردگی درناحیه کشاله ران پارگی عروق ترومبوزعروقی و…همراه س وبیماربایدچند ساعت بیحرکت ودراستراحت مطلق باشه وبرای کاهش خطر خونریزی درناحیه کشاله ران ازکیسه شن یا ازدستگاهای مخصوصی استفاده می شه که واسه بعضی ازبیماران سخت واحساس نامطلوبی دارن .

درسالای گذشته به کار گیری روشای جدید با وسایل مدرن تر وتکنیکای مناسبتری درحال جایگزینی روشای سنتیه البته ممکنه این روشای جدید درهمه بیماران مناسب ومطلوب نباشه ولی دربسیاری از بیماران این روش ها جدید واسه مریض از نظر مشکلات احتمالی و ترخیص زودرس مریض وعدم نیاز به استراحت مطلق یا نبود نیاز به کیسه شن مطلوب ومناسب هستش.

دکتر انلاین

منبع :